fbpx

FAQ AKAP-KR och KAP-KL – nya bestämmelser från 2023-01-01

 

Vad händer vid årsskiftet 2022/2023

Det finns två avtal för anställda i kommun- och regionsektorn och hos arbetsgivare som tillämpar kommunala avtal, AKAP-KR (tidigare AKAP-KL) och KAP-KL. Före årsskiftet gällde AKAP-KL dig som är född 1986 eller senare. KAP-KL gällde dig född 1985 eller tidigare.

Från och med den 1 januari 2023 höjdes pensionsavsättningarna i AKAP-KR samtidigt som åldersgränsen togs bort för vilka som omfattas av avtalet. Det innebär att huvuddelen av de anställda nu omfattas av AKAP-KR. KAP-KL kommer att finnas kvar för vissa grupper, bl.a för de som har ett påbörjat förmånsbestämt intjänande.

 

Vad innebär brytpunkten 7,5 inkomstbasbelopp?

Nedan talas mycket om brytpunkten 7,5 inkomstbasbelopp. Brytpunkten 7,5 inkomstbasbelopp är den övre nivån på den pensionsgrundande inkomsten som ger rätt till allmän pension. Över den gränsen har du inget intjänande till allmän pension. Eftersom tjänstepensionen är ett komplement till den allmänna pensionen är brytpunkten viktig för hur tjänstepensionen utformas. Intjänandet till tjänstepensionen skiljer sig därför åt för lönen under respektive över brytpunkten.

Inkomstbasbeloppet ändras varje år och uppgår i år 2023 till 74 300 kr. Brytpunkten på 7,5 inkomstbasbelopp för 2023 landar därför på en årsinkomst på 557 250 kr som i sin tur motsvarar en månadsinkomst på 46 438 kr.

År 2022 var inkomstbasbeloppet 71 000 kr. Det innebar en årsinkomst på 532 500 kr, vilket motsvarade en månadslön på 44 375 kr.

 

Vad är det för skillnad på AKAP-KR och KAP-KL?

KAP-KL och AKAP-KR är två olika pensionsavtal som bygger på två olika principer för hur du tjänar in till din tjänstepension.

AKAP-KR (tidigare AKAP-KL) är ett helt avgiftsbestämt pensionsavtal. Det innebär att arbetsgivaren löpande under din anställning sätter av pengar motsvarande en viss procentsats av din lön till en pensionsförsäkring. Storleken på pensionen beror med andra ord på din lön under hela anställningstiden och hur väl kapitalet förräntas.

KAP-KL består av både avgiftsbestämd och förmånsbestämd del. Det förmånsbestämda intjänandet gäller för lönedelar över brytpunkten 7,5 inkomstbasbelopp. Det innebär i korthet en pensionsutfästelse (en andel av lönen) där pensionens storlek beror på lönen i slutet av anställningen och din anställningstid.

Läs mer om skillnaden mellan AKAP-KL och KAP-KR

Tabell med jämförelse mellan AKAP-KR och KAP-KL

 

Gäller högre avsättningar på 1,5 % både AKAP-KR och KAP-KL?

Nej, det är i AKAP-KR som avsättningarna höjs till 6 % upp till brytpunkten på 7,5 inkomstbasbelopp samt till 31,5 % över brytpunkten. I KAP-KL är avsättningen fortsatt 4,5 % på hela lönen upp till 30 inkomstbasbelopp och intjänandet över brytpunkten även fortsatt förmånsbestämt.

 

Vad händer efter årsskiftet 2022/2023 för mig som omfattats av AKAP-KL?

Du som omfattats av AKAP-KL ligger kvar i avtalet som byter namn till AKAP-KR. Namnbytet kommer av att Landsting numera benämns Regioner. Du får högre avsättningar med 1,5 %, vilket innebär 6 % för lön upp till och med brytpunkten på 7,5 inkomstbasbelopp samt 31,5 % för lönedelar över brytpunkten. Brytpunkten motsvarar 2023 en månadslön på 46 438 kr.

 

Jag har tidigare gjort ett val att omfattas av AKAP-KL (AKAP-KR) i stället för KAP-KL. Vad gäller för mig och vad händer med de extra avsättningar som jag fick då?

Om du tidigare har kommit överens med din arbetsgivare om att omfattas av AKAP-KL i stället för KAP-KL fortsätter du att omfattas av det avtalet som byter namn till AKAP-KR. Du får högre avsättningar med 1,5 %, vilket innebär 6 % för lön upp till och med brytpunkten på 7,5 inkomstbasbelopp samt 31,5 % för lönedelar över brytpunkten. Brytpunkten motsvarar 2023 en månadslön på 46 438 kr i månaden.

I de fall extra pensionsavsättningar, utöver ordinarie pensionsavgifter enligt avtalet, ingår i överenskommelsen från övergången till AKAP-KL, är utgångspunkten att du behåller dessa plus de nya avgiftsnivåerna i AKAP-KR. Du kan emellertid behöva gå igenom innehållet i överenskommelsen med arbetsgivaren och eventuellt behöva förtydliga detta. Kontakta därför din arbetsgivare om detta.

 

Vad händer efter årsskiftet 2022/2023 för mig som omfattats av KAP-KL före årsskiftet?

Det är din aktuella lön vid årsskiftet eller om du då hade ett förmånsbestämt intjänande som avgör om du går över till AKAP-KR eller ligger kvar i KAP-KL.

Övergår till AKAP-KR:

Du som var anställd över årsskiftet med en fast lön på högst 44 375 kr och saknade ett förmånsbestämt intjänande per den 2022-12-31 omfattas av AKAP-KR efter årsskiftet. I den fasta lönen räknas även fasta lönetillägg men inte rörliga tillägg. För att ha ett förmånsbestämt intjänande krävs att du har haft en lön över brytpunkten 7,5 inkomstbasbelopp som gett rätt till en så kallad livränta per den 31 december 2022.

Du får högre avsättningar med 1,5 %, vilket innebär 6 % totalt. Om du senare uppnår en lön över brytpunkten på 7,5 inkomstbasbelopp upp till 30 inkomstbasbelopp får du en avsättning på totalt 31,5 % för lönedelar över brytpunkten. Du kan då, under vissa förutsättningar, även ha rätt till extra avsättning utöver 31,5 % för lönedelar över brytpunkten.

Ligger kvar i KAP-KL:

Du som var anställd över årsskiftet med en fast lön som översteg 44 375 kr eller hade ett förmånsbestämt intjänade till ålderspension per den 31 december 2022, fortsätter att omfattas av KAP-KL efter årsskiftet. I den fasta lönen räknas även fasta lönetillägg men inte rörliga tillägg. Ett förmånsbestämt intjänande förutsätter att du tidigare har haft en lön över brytpunkten 7,5 inkomstbasbelopp som ger rätt till en så kallad livränta per den 31 december 2022.

Du får fortsatt en avsättning på 4,5 % på hela lönen upp till 30 inkomstbasbelopp samt ett fortsatt förmånsbestämt intjänande för lönedelar över brytpunkten 7,5 inkomstbasbelopp.

Du som avslutat en anställning någon gång under perioden 1 oktober – 31 december 2022 med ett förmånsbestämt intjänade – dvs en livränta – i anställning du lämnade och påbörjar ny anställning i sektorn någon gång inom perioden den 1 januari – 31 mars 2023 ligger kvar i KAP-KL.

Du får fortsatt en avsättning på 4,5 % på hela lönen upp till 30 inkomstbasbelopp samt ett fortsatt förmånsbestämt intjänande för lönedelar över brytpunkten 7,5 inkomstbasbelopp.

Du som kvarstår i KAP-KL på grund av påbörjat intjänande av förmånsbestämd pension kommer under perioden april till maj att få välja om du vill omfattas av AKAP-KR istället. I början av april kommer du att få mer information från din arbetsgivare, eller den administratör som din arbetsgivare upphandlat, om hur valprocessen går till.

Kvar i KAP-KL utan rätt att välja AKAP-KR är du som:

 • är född 1957 eller tidigare
 • till någon del påbörjat uttag av förmånsbestämd pension från KAP-KL
 • beviljats särskild avtalspension (SAP eller SAP-R)

Du som har sjukersättning eller arbetsskadelivränta – Information om vad som gäller för dig kommer senare.

För dig som inte har rätt att välja AKAP-KR, finns möjlighet till enskild överenskommelse mellan dig och din arbetsgivare om att omfattas av AKAP-KR istället för KAP-KL.

 

Vad händer om jag var tjänstledig vid årsskiftet?

Om du var tjänstledig från en tjänst i kommunal sektor vid årsskiftet 2022/2023 är du att betrakta som anställd. Samma villkor gäller för dig som för de som är i tjänst vid årsskiftet. Det gäller oavsett orsak till tjänstledigheten.

Med kommunal sektor avses kommuner och regioner samt arbetsgivare som tillämpar kommunala avtal

 

Vad händer om jag bytt arbetsgivare över årsskiftet?

Du anses anställd över årsskiftet 2022/2023 även om du arbetat hos en arbetsgivare inom kommun- och regionsektorn fram till 31 december 2022 och bytt till annan arbetsgivare inom sektorn från och med den 1 januari 2023. Du hanteras på samma sätt som den som har samma arbetsgivare över årsskiftet.

 

När vet jag om jag har rätt att kvarstå i KAP-KL?

Det är från den 1 april 2023 som du kan få slutligt besked om vilket avtal du omfattas av efter årsskiftet. Beskedet får du från din arbetsgivare eller den administratör som anlitas av din arbetsgivare.

 

Hur vet jag om jag hade en livränta per den 31 december 2022?

Det är från den 1 april 2023 som du kan få besked om du tjänat in till en livränta per den 31 december 2022. Besked om du kvarstår i KAP-KL får du från din arbetsgivare eller den administratör som din arbetsgivare anlitar.

 

Hur beräknas förmånsbestämd ålderspension respektive livränta?

Beräkning sker utifrån dels genomsnittlig lön under de senaste åren, dels utifrån anställningstid (tjänstetidsfaktor).

Läs mer om skillnaden mellan AKAP-KR och KAP-KL

 

Jag har arbetat hos olika arbetsgivare. Vilken arbetsgivare betalar den förmånsbestämda pensionen vid pensionsavgång?

Om du haft förmånsbestämt intjänande hos olika arbetsgivare, betalar var och en av arbetsgivarna sin del av pensionskostnaden. Mycket kortfattat kan beskrivas att den sista arbetsgivaren beräknar den totala förmånsbestämda pensionen och betalar mellanskillnaden mellan denna och de förmånsbestämda delar som tidigare arbetsgivare betalar till dig. Om du haft olika arbetsgivare inom sektorn kan du alltså få förmånsbestämd pension från olika arbetsgivare.

 

Hur stor är den förmånsbestämda pensionen?

Den förmånsbestämda delen är en andel av din inkomst och beräknas utifrån genomsnittet av årslöner i slutet av yrkeslivet/i slutet av en anställning. Andelen är minst 55 % på lönedelar mellan 7,5 – 20 inkomstbasbelopp och minst 27,5 % för lönedelar mellan 20 – 30 inkomstbasbelopp. Det hänger dock även ihop med din anställningstid i sektorn. För födda 1966 och tidigare är andelen något högre.

För mer fördjupad information: Läs mer om skillnaden mellan AKAP-KR och KAP-KL

 

Varför kommer jag att ligga kvar i KAP-KL i stället för att flyttas över till AKAP-KR med högre avsättning?

Från och med den 1 januari 2023 kommer de allra flesta som är anställda i kommunal sektor att omfattas av det helt avgiftsbestämda tjänstepensionsavtalet AKAP-KR (tidigare benämnt AKAP-KL). Vissa anställda som före årsskiftet omfattas av KAP-KL kommer fortsatt att omfattas av det avtalet. Det gäller bland annat dig som har ett påbörjat intjänande av förmånsbestämd pension inom ramen för KAP-KL. Anledningen till detta är att det kan vara ofördelaktigt för din slutliga pension att avbryta ett påbörjat förmånsbestämt intjänande. Under tiden 1 april – 31 maj 2023 kommer du att få möjlighet att välja att i stället omfattas av AKAP-KR. Information om du fortsatt omfattas av KAP-KL, möjligheten att välja och hur det går till kommer du att få av din arbetsgivare från 1 april 2023, eller från den administratör som arbetsgivaren anlitar. Du kommer också få information som tagits fram av centrala parter som anger vad du bör tänka på inför ett eventuellt byte till AKAP-KR.

Observera att även du som är född 1957 eller tidigare, till någon del påbörjat uttag av förmånsbestämd pension från KAP-KL eller beviljats särskild avtalspension (SAP eller SAP-R) ligger kvar i KAP-KL. Om du ingår i någon av dessa grupper har du dock inte rätt att välja AKAP-KR istället för KAP-KL. Däremot finns möjlighet till enskild överenskommelse mellan dig och din arbetsgivare om AKAP-KR.

 

Måste jag kvarstå i KAP-KL efter årsskiftet?

Nej, du som fortsätter att omfattas av KAP-KL efter årsskiftet kommer under 1 april – 31 maj 2023 ha möjlighet att välja att i stället omfattas av AKAP-KR. Det gäller för dig med påbörjat förmånsbestämt intjänande.

Om du byter från KAP-KL till AKAP-KR ges extra pensionsavsättningar, så kallade tilläggsavgifter, för de år då årsinkomsten överstiger 7,5 inkomstbasbelopp och som längst fram till 65 års ålder. Nivån på de extra pensionsavsättningarna som ges på årslön över brytpunkten beror på ditt födelseår och varierar från 8,5 % för födda 1958 – 1960 till 0,5 % för födda 1977 – 1985.

Vid byte till AKAP-KR läggs den redan intjänade förmånsbestämda delen i en intjänad pensionsrätt per 2022-12-31. Den värdesäkras med inkomstbasbeloppet fram till pensionsavgång. Den finns kvar till dess du går i pension även om du slutar arbeta i sektorn. Från det att pensionsuttag påbörjas sker värdesäkring med prisbasbeloppet.

Läs mer i den partsgemensamma informationen som du får under valperioden 1 april-31 maj 2023.

Eftersom ett val att omfattas av AKAP-KR i stället för KAP-KL kan påverka din framtida pension är det viktigt att du tar del av den information du kommer att få och att du gör ett noga övervägt val. Information har tagits fram av centrala parter gemensamt och av den framgår exempelvis vad du kan tänka på inför ditt beslut att antingen byta till AKAP-KR eller att fortsatt omfattas av KAP-KL.

Det är dina individuella förutsättningar som t ex löneutveckling och tid i kommunal sektor som avgör vilket avtal som kan vara mest fördelaktigt för dig.

Om du inte gör något val kommer du att fortsatt omfattas av KAP-KL.

 

Har du en gång valt att gå över till AKAP-KR kan du inte i nuvarande eller framtida anställningar gå tillbaka till KAP-KL.

Om du har flera parallella anställningar samtidigt i kommun- och regionsektorn är huvudregeln att ditt val av AKAP-KR gäller för alla parallella anställningar

Läs partsgemensam information inför val som sker 1 april – 31 maj 2023

Läs mer om skillnaden mellan AKAP-KR och KAP-KL

 

Kan jag kvarstå i KAP-KL om jag byter arbetsgivare längre fram under arbetslivet?

Ja, du kan byta arbetsgivare och ändå fortsätta att omfattas av KAP-KL i den nya anställningen. Förutsättningen är dock att uppehållet mellan anställningarna inte överstiger 90 kalenderdagar. Det gäller även om du prövar på att arbeta inom en annan sektor under den tiden. Det viktiga är att uppehållet mellan de båda anställningarna i kommunal sektor inte överstiger 90 kalenderdagar.

 

Under vilka förutsättningar kan jag ha rätt till extra pensionsavsättningar(tilläggsavgifter) enligt AKAP-KR?

Du som automatiskt förs över från KAP-KL till AKAP-KR vid årsskiftet 2022/2023

Under vissa förutsättningar kan du som automatiskt förs över till AKAP-KR och som uppnår en lön över brytpunkten 7,5 inkomstbasbelopp under något av åren 2022 fram till och med 2026, ha rätt till extra pensionsavsättningar utöver de 31,5 % som avser lönedelar över brytpunkten. Det förutsätter att du före årsskiftet omfattades av KAP-KL och var anställd över årsskiftet 2022/2023 eller att du hade en anställning någon gång inom perioden den 1 oktober – 31 december 2022 och påbörjar ny anställning i avtalsområdet någon gång inom perioden den 1 januari – 31 mars 2023.

Du får extra pensionsavsättningar, så kallade tilläggsavgifter, för det år som årsinkomsten överstiger 7,5 inkomstbasbelopp samt för kommande år med årsinkomst över denna brytpunkt fram till som längst 65 års ålder. Nivån på de extra pensionsavsättningarna som ges på årslön över brytpunkten beror på ditt födelseår och varierar från 8,5 % för födda 1958 – 1960 till 0,5 % för födda 1977 – 1985, se tabell nedan.

Observera att om du redan 2022 haft en lön över brytpunkten 7,5 inkomstbasbelopp inklusive fasta och rörliga tillägg som överstiger brytpunkten så har du kvalificerat för högre avsättningar om du uppnår en sådan lön senare år.

 

Du som fortsatt omfattas av KAP-KL efter årsskiftet 2022/2023

Om du fortsatt omfattas av KAP-KL efter årsskiftet på grund av påbörjat förmånsbestämt intjänande, kan du byta till AKAP-KR med rätt till extra pensionsavsättningar (tilläggsavgifter) på lönedelar som överstiger brytpunkten 7,5 inkomstbasbelopp. Förutsättningen är att du gör valet någon gång under perioden 1 april – 31 maj 2023. Vid sådant byte gäller AKAP-KR från och med den 1 januari 2023.

 

Storleken på extra pensionsavsättningar (tilläggsavgifter)

Storleken på den extra pensionsavsättningen utöver 31,5 % är densamma i båda ovanstående situationer och beror på vilket år du är född enligt följande tabell:

De extra pensionsavsättningarna (tilläggsavgifterna) ges som längst till 65 års ålder.

Födelseår Tilläggsavgift i % av årslön över 7,5 iBB Födelseår Tilläggsavgift i % av årslön över 7,5 iBB
1958 8,5 1972 2,5
1959 8,5 1973 2,0
1960 8,5 1974 1,5
1961 8,0 1975 1,5
1962 7,5 1976 1,0
1963 7,0 1977 0,5
1964 6,5 1978 0,5
1965 6,0 1979 0,5
1966 5,5 1980 0,5
1967 5,0 1981 0,5
1968 4,5 1982 0,5
1969 4,0 1983 0,5
1970 3,5 1984 0,5
1971 3,0 1985 0,5

 

Har jag rätt till extra pensionsavsättningar (tilläggsavgifter) enligt AKAP-KR även om jag byter arbetsgivare längre fram under arbetslivet?

Ja, du kan byta arbetsgivare och fortsatt ha rätt till extra pensionsavsättningar (tilläggsavgifter) hos den nya arbetsgivaren. Förutsättningen är dock att uppehållet mellan anställningarna inte överstiger 90 kalenderdagar. Det gäller även om du prövar på att arbeta inom en annan sektor under den tiden. Det viktiga är att uppehållet mellan de båda anställningarna i kommunal sektor inte överstiger 90 kalenderdagar.

Det gäller även om du inte haft lön över brytpunkten på 7,5 inkomstbasbelopp, men når en årsinkomst överstigande denna nivå hos den nya arbetsgivaren senast under 2026.

Observera att detta inte gäller dig som omfattats av tjänstepensionsavtalet PA-KFS 09 fram till årsskiftet 2022/2023.

 

Vad är det som påverkar din pension?

Det är många olika omständigheter, exempelvis enligt nedan:

KAP-KL

Förmånsbestämt:

 • Lön i beräkningsperioden är viktig, dvs i slutet av yrkeslivet eller i slutet av en anställning.
 • Anställningstid i sektorn.
 • Utvecklingen av pris- och inkomstbasbelopp
 • Hur länge du lever. Pensionsutbetalningarna fortsätter så länge du lever. Värdesäkring med prisbasbeloppet under utbetalningstiden.

Avgiftsbestämt

Samma avsättning 4,5 % på hela lönen.

AKAP-KR

 • Lönen under hela yrkeslivet är viktig. Bra med tidig löneutveckling för att få 31,5 % på lön över brytpunkten så tidigt som möjligt.
 • Tid för intjänande
 • Börsutveckling och tid för kapitalet att förräntas
 • Utvecklingen av inkomstbasbelopp
 • Livslängdsantaganden i försäkringen

 

Hur kan man tänka inför valet?

Först och främst hänvisas till den partsgemensamma informationen där centrala parter har samlat viktig fakta och hur du kan tänka inför valet.

När det gäller anställningstiden i sektorn:

 • Lång anställningstid i sektorn?
 • Lång eller kort tid kvar i sektorn?
 • Kvar i sektorn framöver?

Vid lång anställningstid i sektorn kan det tala för KAP-KL, men beror också på inkomsten.

Angående inkomsten i kombination med lång anställningstid i sektorn

 • Är lönen över brytpunkten med god marginal idag? Kan tala för KAP-KL
 • Hur ser löneutvecklingen ut framöver? Sen lönekarriär kan tala för KAP-KL
 • Lön över brytpunkten först efter 60 års ålder hos nuvarande arbetsgivare? Talar för AKAP-KR om genomsnittet av sista årens löner inte når över brytpunkten eftersom du då inte uppnår en förmånsbestämd pension.
 • Har du bytt arbetsgivare efter 60 års ålder och först då uppnått lön över brytpunkten med viss marginal? Talar för KAP-KL. Man tittar ju på inkomsten separat hos varje arbetsgivare. Däremot räknas ju anställningstid hos tidigare arbetsgivare in vid beräkningen.

Är lönen nära brytpunkten idag?

 • Riskerar lönen att hamna under brytpunkten på 7,5 inkomstbasbelopp framöver? Talar för AKAP-KR. Gäller oavsett lång eller kort anställningstid i sektorn.
 • Har du lön under brytpunkten vissa år och över brytpunkten andra år? Kan tala för AKAP-KR om genomsnittet av sista årens löner inte når över brytpunkten. Gäller oavsett lång eller kort anställningstid i sektorn.

 

När kan jag ta ut pensionen och under hur lång tid?

Du kan läsa mer om uttagsreglerna här.

 

Texten uppdaterad 2023-05-08

 

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 573 000 medlemmar inom offentlig sektor.