FAQ AKAP-KR och KAP-KL – nya bestämmelser från 2023-01-01

Nedan talas mycket om brytgränsen 7,5 inkomstbasbelopp. För 2022 innebär det en årsinkomst på 532 500 kr, vilket motsvarar en månadslön på drygt 44 300 kr. Ett inkomstbasbelopp 2022 är 71 000 kr

Vad är orsaken till att överenskommelsen träffats?

Det är olika skäl.  Det är ett bra avtal där avsättningen ökar med 1,5 %. Det ger 6 % för lönedelar under 7,5 inkomstbasbelopp samt 31,5 % på lönedelar mellan 7,5 – 30 inkomstbasbelopp. Vi har halkat efter övriga arbetsmarknaden där höjning av avsättningar redan införts. Det är glädjande att det nu införs även för anställda i kommun- och regionsektorn.

Det är en anpassning utifrån ett förändrat mer flexibelt yrkesliv och ökad rörlighet på arbetsmarknaden, något som förmånsbestämda system inte riktigt är anpassade för. Detta i kombination med ett längre yrkesliv i takt med att livslängden ökar. Det blir också ett enklare system att förstå.

Det finns dock övergångsbestämmelser för de som har ett pågående förmånsbestämt intjänande till ålderspension. De kvarstår i KAP-KL och ges möjlighet att välja AKAP-KR med tillägg av extra premier. Det finns också andra övergångsbestämmelser för att fånga upp de som uppnår lön över 7,5 inkomstbasbelopp inom några år.

Kommer alla anställda inom kommun- och regionsektorn att omfattas av AKAP-KR från 2023?

Till allra största del kommer de anställda omfattas av AKAP-KR från och med den 1 januari 2023. Det finns dock vissa anställda som kvarstår i KAP-KL.

Införs den ökade avsättningen på 1,5 % i både AKAP-KR och för de som kvarstår i KAP-KL?

Nej, enbart i AKAP-KR. I KAP-KL är den avgiftsbestämda delen fortsatt 4,5 %.

Vad är det för skillnad mellan AKAP-KR och KAP-KL?

AKAP-KR är en helt avgifts-/premiebestämd tjänstepension.

KAP-KL innehåller två delar, en avgifts-/premiebestämd del och en förmånsbestämd del för lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp.

Avgifts-/premiebestämd pension innebär att arbetsgivaren betalar premier i förhållande till lönen. Pensionens storlek beror på hur mycket pengar arbetsgivaren betalar in och hur kapitalet förräntas. Arbetstagaren kan välja placering av pengarna hos någon av de försäkringsgivare som är anslutna till systemet.

Förmånsbestämt = andel av lön som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp. Andelen beräknas utifrån anställningstid och lön under en beräkningsperiod. Eftersom du får en andel av lönen är det arbetsgivaren som betalar din pension månatligen livet ut.

 

Frågor om övergångsbestämmelserna

Måste man vara anställd precis vid årsskiftet för att kunna omfattas av övergångsbestämmelser?

Nej, om du är född 1958 – 1985 och har haft en anställning någon gång under perioden den 1 oktober – 31 december 2022 och återanställs inom avtalsområdet någon gång under perioden den 1 januari – 31 mars 2023, så omfattas du också av övergångsbestämmelserna.

 

Kvarstående i KAP-KL

Vilka kvarstår i KAP-KL?

De som har ett påbörjat förmånsbestämt intjänande till ålderspension kvarstår i KAP-KL. De ges möjlighet att byta till AKAP-KR och får i så fall extra premier.

Även födda 1957 och tidigare kvarstår i KAP-KL samt de som påbörjat uttag av förmånsbestämd pension från KAP-KL eller som har beviljats särskild avtalspension.

Hantering av arbetstagare som är partiellt arbetsoförmögna kommer att utredas av parterna under 2022.

Kan jag fortsätta kvarstå i KAP-KL om jag byter arbetsgivare inom sektorn?

Ja, om du är anställd i kommun- och regionsektorn får du behålla KAP-KL om du återanställs i sektorn inom 90 kalenderdagar.

Vad innebär ett påbörjat förmånsbestämt intjänande?

Det innebär att du måste ha ett pensionsunderlag som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp. Det motsvarar i 2022 års nivå 532 500 kr i årsinkomst. Det är flera årsinkomster hos din nuvarande arbetsgivare som ligger till grund för beräkning av pensionsunderlaget. Det är de 9-7-5 åren som är viktiga. Det innebär att man inte tittar på lönen 2022, inte heller lönen 2021. Däremot tittar man på inkomsterna de sju åren dessförinnan 2014 – 2020. Om genomsnittet för de fem bästa inkomståren överstiger 7,5 inkomstbasbelopp år 2022, ja då har man ett pågående förmånsbestämt intjänande.

Jag har arbetat många år i kommun- och regionsektorn, men jag har bara arbetat något år hos min nuvarande arbetsgivare. Har jag inget förmånsbestämt intjänande hos min sista arbetsgivare, trots att jag har en lön som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp?

När pensionsunderlaget beräknas tittar man på årsinkomster från din nuvarande arbetsgivare. Du behöver alltså inte ha arbetat hos din nuvarande arbetsgivare under alla de 9-7-5 åren som beskrivs ovan i frågan ovan. ”Man tager vad man haver” och utgår från den inkomst du haft den tid du arbetat hos din nuvarande arbetsgivare.

Om jag väljer AKAP-KR med extra premier, förlorar jag mitt förmånsbestämda intjänande då?

Nej, det du redan tjänat in finns kvar i en så kallad intjänad pensionsrätt (IPR) per 2022-12-31. Den betalas ut när du går i pension.

Om jag har ett förmånsbestämt intjänande och byter från KAP-KL till AKAP-KR genom eget val, får jag extra premier då?

Ja, du får extra premier och nivån beror på vilket år du är född. Mer information kommer under 2022.

 

Andra övergångsbestämmelser

Jag har arbetat många år hos min nuvarande arbetsgivare, men har genom nya arbetsuppgifter fått en lön över 7,5 inkomstbasbelopp först 2022. Har jag ett pågående förmånsbestämt intjänande?

Nej, genomsnittet av de tidigare åren gör att du inte har ett pågående förmånsbestämt intjänande. Du kommer att omfattas av AKAP-KR och din lön över 7,5 inkomstbasbelopp för 2022 gör att du kommer in i systemet med extra premier för de år du har lön som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp.

Förmodligen kommer jag att få lön över 7,5 inkomstbasbelopp om några år. Kommer jag att få extra premier då?

Ja, om du uppnår en lön över 7,5 inkomstbasbelopp under något av åren 2022 – 2026, så är du inne i systemet med extra premier. Då får du extra premier för det året samt för kommande år med lön över 7,5 inkomstbasbelopp fram till 65 års ålder.

Får jag behålla extra premier om jag byter arbetsgivare?

Ja, om du återanställs inom kommun- och regionsektorn inom 90 kalenderdagar får du fortsatt extra premier för de år lönen överstiger 7,5 inkomstbasbelopp. (För anställda i PA-KFS 09-företag upphör rätt till extra premier vid byte av arbetsgivare.)

Vad händer om jag blir uppsagd på grund av arbetsbrist och återanställd på grund av företrädesrätt?

Om du blir återanställd hos samma arbetsgivare inom den tid som gäller för företrädesrätt, så behåller du den pensionslösning du hade före uppsägningen, dvs kvarstående i KAP-KL eller AKAP-KR med extra premier. (Pensionslösning med extra premier gäller även anställa i PA-KFS 09-företag.)

 

Nya uttagsregler

När kan jag tidigast ta ut min avgiftsbestämda pension?

Fram till och med den 31 december 2022 kan du tidigast ta ut tjänstepensionen från 55 år. Denna ålder höjs till 60 år för uttag som påbörjas efter denna tidpunkt. Det gäller alla tjänstepensionsavtal inom kommun och region med avgiftsbestämd del, dvs AKAP-KR (AKAP-KL), KAP-KL, PFA 98 och PFA 01.

Det gäller även kapital som inbetalats till tjänstepensionsförsäkringar före 1 januari 2023.

Måste jag få livsvarig utbetalning eller kan jag begära uttag kortare tid?

Utbetalningstiden för avgiftsbestämd del i tjänstepensionsavtal inom kommun och region är som huvudregel livsvarig. Du kan dock komma överens med försäkringsgivaren om en kortare utbetalningstid. Fram till och med 31 december 2022 är den kortaste utbetalningstiden 5 år. För uttag som påbörjas därefter är den kortaste utbetalningstiden 10 år.

Det gäller även kapital som inbetalats till tjänstepensionsförsäkringar före 1 januari 2023.

Hur ska jag göra om jag vill ta ut min avgiftsbestämda pension före 60 års ålder och under kortare tid än 10 år?

Du måste ansöka om att påbörja uttag av din avgiftsbestämda pension före årsskiftet 2022/2023. Kontakta din försäkringsgivare!

Vad gäller om jag redan ansökt om uttag före 60 års ålder eller kortare utbetalningstid än 10 år, men utbetalning påbörjas efter den 31 december 2022?

Du behöver kontakta försäkringsgivaren där du ansökt om uttag av din avgiftsbestämda pension och ändra ditt val av uttagstidpunkt. För att omfattas av uttagsreglerna som gäller fram till 31 december 2022 måste uttaget påbörjas före årsskiftet 2022/2023.

 

Övriga frågor

Vad händer med kapitalet i min pensionsförsäkring om jag dör innan pensionen betalats ut eller under utbetalningstiden?

Det finns ett automatiskt återbetalningsskydd som innebär att kapitalet betalas ut till nära anhöriga. Du kan dock själv välja att ta bort återbetalningsskyddet för att istället få del av så kallade arvsvinster från de som dör före dig och är födda samma år som du. Då ökar din egen pension.

 

Dela i sociala medier: