fbpx

Våld på arbetsplatsen

Den 26 april 2007 skrevs en framförhandlad överenskommelse under av parterna.

Bakgrund

EFS har tillställt medlemsorganisationerna en snabbremiss om våld på arbetsplatsen. Frågan handlar om en förstastegskonsultation från EU-kommissionen till parterna och är rubricerad Consultation of the Social Partners on Violence in the Workplace and its Impact on Occupational Health and Safety”. Frågan omfattar alla former av våld på arbetsplatsen inklusive mobbing.

Följande frågor ställs till parterna:

1.      Borde ett EU-initiativ tas på EU-nivå?

2.      Vad är parternas analys av förebyggande åtgärder och potentiella åtgärdsinstrument mot de olika formerna av våld på arbetsplatserna?

3.      Vilken effekt skulle dessa åtgärder rörande arbetsorganisation ha på fenomenet våld på arbetsplatsen?

4.      Vad skulle ett potentiellt (europeiskt) avtal mellan parterna på sektorsövergripande nivå på detta område omfatta och hur skulle det genomföras?

LO, TCO och SACO har i ett gemensamt svar sagt att det finns ett behov av ett initiativ på EU-nivå i denna fråga. I svaret har även framhållits att i begreppet våld på arbetsplatsen ska även inräknas verbala hotelser, mobbing och andra kränkningar. Det är dock viktigt att dra en tydlig gräns mot diskriminering av olika slag. Vidare framhålls risken med ensamarbete.  (2005-03-08) 

EFS har meddelat att 18 medlemsorganisationer svarat på remissen. Samtliga anser att ett initiativ bör tas på EU-nivå. (2005-05-24)

LO, TCO och SACO har svarat positivt på EFS begäran om mandat att inleda en europeisk förhandling om våld i arbetslivet. Frågan kommer upp för beslut vid EFS-styrelsens sammanträde 19  – 20 oktober. Det är ännu okänt hur Unice och CEEP ställer sig till att inleda förhandlingar. (2005-10-17) 

EFS-styrelsen fastställde vid sammanträdet i oktober förhandlingsmandatet samt beslöt inrätta en förhandlingsdelegation. TCO och SACO har beslutat föreslå att Christina Pettersson, OFR, utses till svensk förhandlare. LOs inställning är inte klarlagd ännu.(2005-12-01)

Till svensk förhandlare har utsetts Sten Gellerstedt, LO. Första mötet äger rum den 7 februari.  (2006-01-20)  

Första förhandlingstillfället ägde rum den 7 februari i Bryssel. Till mötet hade EFS tagit fram en preliminär lista på principer som borde finnas med i ett avtal. Bl a att syftet ska vara förebyggande, att avtalet ska behandla fysiska, moraliska och sexuella kränkningar externt och internt, fokusera på kollektiva lösningar som inbegriper individuella hänsynstaganden, ta hänsyn till existerande EU-lagstiftning m m.

Arbetsgivarna vill till skillnad från EFS koncentrera sig på trakasserier/våld mellan arbetskamrater och inte ha med sådant som kan förorsakas av en tredje person. De vill också att inriktningen ska vara arbetskraftsrelaterad medan EFS anser att även andra synpunkter måste beaktas. Nästa förhandlingstillfälle är den 17 mars. Det sista är utsatt till 25 – 27 oktober. (2006-03-06)

Den europeiska förhandlargruppen har haft tre möten hittills. Arbetsgivarna motsätter sig att ta med frågan om hot och våld från tredje man i förhandlingarna. Den svenska referensgruppen anser att ett avtal utan att denna fråga finns med är meningslöst. Den svenska referensgruppen träffas nästa gång den 19 juni. (2006-06-09)

Arbetsgivarna fortsätter att inte vilja behandla frågor om hot och våld från tredje man vilket innebär att förhandlingarna går mycket trögt. Förhandlingstillfällen finns utsatta i september och oktober men bedömningen är att det blir svårt att kunna enas om en överenskommelse om inte tredjemansfrågan löses. (2006-09-01)

Den svenska referensgruppen vill ta en timeout i förhandlingarna och har fört fram att man ser ett behov av en gemensam kunskapsuppbyggnad inom förhandlingsgruppen innan man går vidare. Man har också återigen betonat vikten av att behandla frågan om hot och våld från tredje man vilket arbetsgivarna inte accepterar. Parterna står således lång ifrån varandra och det blir inget avbrott i förhandlingarna. Förhandlingstiden har däremot förlängts med sex veckor och det sista förhandlingstillfället blir 15 december.  Efter avslutade förhandlingar har parterna sex veckor på sig att underteckna avtalet. (2006-10-13)

Förhandlingarna om hot och våld mellan arbetsmarknadens parter har brutit samman. Arbetsgivarna (främst UNICE) anser sig inte ha mandat att förhandla om våld från tredje part utan vill koncentrera sig på trakasserier och våld mellan arbetskamrater. Detta är inte acceptabelt för en stor del av den fackliga delegationen, inklusive den svenska. Den svenska referensgruppen har ett möte den 1 december. (2006-11-24)

Förhandlingskommittén avslutade sitt uppdrag 15 december 2006. I slutdokumentet finns inte 3:e parts våld med i definitionen. Som en kompromiss finns i slutdokumentet, punkt 4,  texten where appropriate , the provisions of this chapter can be applied to deal with cases of external violence.  Det ger en viss öppning för att arbeta med hot och våld från 3:e man. I samma punkt tas också upp att arbetsgivaren, tillsammans med facket, ska förebygga och åtgärda olika problem.

Den svenske förhandlaren Sten Gellerstedt är inte nöjd. Tyskland och Österrike meddelade omedelbart att de inte hade för avsikt att skriva under dokumentet. EFS har överlämnat en skrivelse till medlemsorganisationerna för ställningstagande inför mötet 20-21 mars. (2007-01-29)

Frågan kommer att diskuteras på EFS-styrelsen den 20-21 mars.

SACO har med tvekan sagt ja till avtalsförslaget. Man ser en risk att avtalsförslaget, som ligger på en lägre nivå än den svenska lagstiftningen, ger Arbetsmiljöverket motiv till att försämra eller ta bort nuvarande föreskrifter.

TCO har beslutat att anta avtalsförslaget och uppdra åt TCO:s ledamöter i EFS-styrelsen att klargöra att svensk lagstiftning och kollektivavtal ligger på en högre nivå vilket kommer att påverka det svenska genomförandet av avtalet. (2007-03-05)

Avtalsförslaget diskuterades på EFS-styrelsen den 20–21 mars. Där framfördes från svensk sida att vi säger ja till den nuvarande texten eftersom våld från tredje part kommit med. Men det svenska genomförandet av avtalet kommer att påverkas av att skyddsnivån är lägre i detta avtal än enligt lag och kollektivavtal i Sverige.(2007-04-16)

Den 26 april, i närvaro av kommissionär Spidla, signerade parterna ETUC, BUSINESSEUROPE, UEAPME och CEEP den framförhandlade överenskommelsen om att bekämpa våld och hot på arbetsplatsen. Överenskommelsen föreslår procedurer för att förhindra, identifiera och hantera problem med hot och våld på arbetsplatsen, inklusive hot från tredjeman. Parterna har förbundit sig att implementera överenskommelsen före april 2010. (2007-06-04)

Vid ett möte i sociala dialogkommittén diskuterades implementeringen av avtalet om Våld på arbetsplatsen. Mötet uppmanade medlemsorganisationerna att senast till slutet av april, i en för varje land gemensam rapport, redovisa läget. Enligt överenskommelsen ska avtalet genomföras nationellt inom tre år och medlemsländerna ska rapportera till kommittén hur det går. Varje år ska en rapport över läget presenteras av kommittén.(2008-05-12)

EFS har sedan början av året drivit ett projekt för att hjälpa medlemsorganisationerna vid implementeringen av överenskommelsen. En av aktiviteterna är att ta fram och översätta en guide till 21 språk. Guiden ska innehålla överenskommelsen och särskilda kommentarer eller information som EFS vill göra medlemsorganisationerna uppmärksamma på för att bättre förstå innehållet och hur det kan användas. (2008-09-08)

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 573 000 medlemmar inom offentlig sektor.