fbpx

Upphandling av tjänstepensionsbolag

Kommissionen beslutade 27 juni att dra Tyskland inför EG-domstolen för att kollektivavtalen på den kommunala sektorn föreskriver vilka banker/försäkringsbolag som får hantera de kommunalanställdas tilläggspensioner. Enligt kommissionen måste kommunerna upphandla denna tjänst enligt reglerna för offentlig upphandling.

Här står två principer mot varandra: Den fria förhandlingsrätten för arbetsmarknadens parter mot kravet på offentlig upphandling för offentliga arbetsgivare. Om upphandlingsreglerna skulle stå över förhandlingsrätten kan det få stora effekter för flera avtal inom både stat och kommun/region i Sverige.

OFR, TCO, SACO, LO, SKR och Agv har bildat en gemensam arbetsgrupp. Troligtvis kommer de att försöka få regeringen att intervenera vid domstolen och stödja Tyskland. (2007-09-10) 

Den 30 augusti publicerade Official Journal målet där Kommissionen drar Tyskland inför EG-domstolen för att kollektivavtalen på den kommunala sektorn föreskriver vilka banker/försäkringsbolag som får hantera de kommunalanställdas tilläggspensioner. Kommissionen anse att det bryter mot reglerna om offentlig upphandling. Medlemsländerna har nu sex veckor på sig från detta datum att besluta om de ska intervenera i målet eller inte. LO, TCO, Saco tillsammans med Sveriges kommuner och regioner och Arbetsgivarverket förbereder en gemensam hemställan till den svenska regeringen att intervenera. (2008-09-08)

Den 10 september begärde LO, TCO, Saco, Saco-S, Arbetsgivarverket, SKR, OFR och Akademikeralliansen i ett brev att regeringen ska intervenera i kommissionens mål mot Tyskland. Målet handlar om att kommissionen anser att tyska kommuner bryter mot reglerna om offentlig upphandling när de i kollektivavtal med tyska fackliga organisationer listat vilka pensionsfonder som ska förvalta de anställdas tjänstepensioner. Eftersom vi har ett liknande system i Sverige skulle resultatet bli, om kommissionen får rätt, att fria förhandlingar om tjänstepensioner inom den offentliga sektorn hotas.

Den svenska regeringen har nu, enligt media, bestämt sig för att stödja Tyskland i EG-domstolen. Någon gång i november ska Sveriges yttrande i målet vara inskickat till EG-domstolen. Eventuellt kommer även Danmark att stödja Tyskland. (2008-10-13)

Sverige har ännu inte fått något klartecken från EU-domstolen för att intervenera, men det borde inte innebära något problem. När beskedet kommer har Sverige en månad på sig att inkomma med yttrande, tiden kan utsträckas till 2 månader.

Danmark har också meddelat att man vill intervenera. (2008-10-24)

EG-domstolen har meddelat att Sverige och Danmark har rätt att intervenera i det så kallade Tysklandsmålet. Målet rör ett Tyskt kollektivavtal om att endast vissa pensionsbolag har möjlighet att förvalta pensioner för kommunalt anställda. Den svenska interventionen ska vara inne senast den 16 april och det pågår ett intensivt arbete inom berörda departement om dess utformning. Arbetsmarknadens parter har deltagit i ett samråd om utformningen.(2009-03-23)

I mitten av april lämnade den svenska regeringen in sin interventionsinlaga i det så kallade Tysklandsmålet. Det handlar om ett Tyskt kollektivavtal där endast vissa pensionsbolag har möjlighet att förvalta pensionen för kommunalt anställda. Kommissionen anser att det strider mot direktivet om offentlig upphandling och har därför anmält Tyskland till EG-domstolen. Det finns ingen tidplan för när målet kommer att behandlas i EG-domstolen. (2009-05-18)

Både den Svensk och den Danska regeringen har nu inlämnat interventionsinlaga i det så kallade Tysklandsmålet. Man har i dessa hänvisat till att EG-domstolen slagit fast att kollektivavtal som syftar till att förbättra anställnings- och arbetsförhållanden är helt undantagna från de centrala konkurrensrättsliga reglerna i fördraget på grund av sin beskaffenhet och sitt sociala syfte. Av samma skäl bör kollektivavtal även vara undantagna från reglerna om offentlig upphandling, eftersom även de reglerna är avsedda att motverka snedvridning av konkurrensen. De båda regeringarna hänvisar också till att upphandlingsreglerna inte ska tillämpas eftersom de avtal som de tyska kommunerna sluter med försäkringsgivarna inte är offentliga kontrakt i direktivets mening. Man hänvisar också till att tjänstekontrakt som avser anställningsavtal uttryckligen är undantagna från direktivets tillämpningsområde.

Den danska regeringen har dessutom kraftigt försvarat det danska pensionssystemet och medlemsländernas rätt att själva välja hur de ska säkra ett hållbart pensionssystem. De anser att det är viktigt att domstolen är medveten om konsekvenserna när den tar ställning i målet. Om offentliga arbetsgivare måste upphandla pensionslösningar riskerar man att medlemsländernas pensionssystem måste ändras på avgörande punkter. Till exempel kan flera av de fördelar som det danska systemet har inte fås på marknadsmässiga villkor.(2009-09-07)

Kommissionens juridiska avdelning har gjort ett ställningstagande till interventionsansökningarna från Danmark och Sverige. Eftersom kommissionen är part i målet kom de, inte oväntat, fram till att de synpunkter som Danmark och Sverige fört fram är otillräckliga för att avvisa kommissionens argument. Detta ställningstagande säger inget om utfallet av målet mellan parterna, kommissionen och Tyskland, som inleder den muntliga förhandlingen den 12 januari.

Målet handlar om att kommissionen anser att Tyskland bryter mot EU:s regler om offentlig upphandling när kommunala arbetsgivare, enligt kollektivavtal mellan parterna, avsätter en del av lönen hos pensionsförvaltare som namnges i kollektivavtalet. (2010-01-11)

Den 12 januari var det muntlig förhandling i målet där kommissionen anklagar tyska kommuner för att bryta mot reglerna om offentlig upphandling då man i kollektivavtal med fackliga organisationer listat vilka pensionsfonder som ska förvalta de anställdas tjänstepensioner. Tyskland liksom Danmark och Sverige, som stödjer Tyskland i denna fråga, menar att detta är en fråga för de sociala parterna och deras rätt att teckna kollektivavtal. Det har inget med lagstiftningen om offentlig upphandling att göra. (2010-03-15)

Generaladvokaten kom med sitt yttrande i det så kallade Tysklandsmålet den 14 april. I målet anklagar kommissionen tyska kommuner för att bryta mot reglerna om offentlig upphandling då kommunerna i kollektivavtal med fackliga organisationer listat vilka pensionsfonder som ska förvalta de anställdas tjänstepensioner. Sverige och Danmark intervenerade i målet för den tyska ståndpunkten eftersom man oroar sig för att friheten att erbjuda tjänster inom EU överordnas kollektivavtalsrätten. Något som skulle äventyra kollektivavtalen både i Sverige och Danmark.

Generaladvokaten slutsats är att kommissionens talan ska ogillas. Det kan tyckas vara positivt men anledningen till slutsatsen är att kommissionen inte har bevisat att de summor som tyska kommuner tecknar ramavtal om är så höga att upphandling krävs. Generaladvokaten anser i princip att kommissionen har rätt, de offentliganställdas pensioner måste upphandlas. Enligt generaladvokaten ska lagarna om fri rörlighet gälla över den fria rätten för arbetsmarknadens parter att sluta avtal.

EU-domstolens dom kommer tidigast i sommar. I ungefär 50 procent av fallen kommer domstolen till andra slutsatser än generaladvokaten. (2010-05-10)

Mitt i sommaren, den 15 juli, kom EU-domstolens fällande dom mot Tyskland. Domstolen menar att förvaltningen av de tyska kommunanställdas avtalspensioner måste upphandlas i öppen konkurrens i hela EU och inte avgöras i kollektivavtal. Därför fälldes Tyskland för att tysk lag tillåter att arbetsgivare och fack i kollektivavtal bestämt vilket bolag som ska sköta förvaltningen av pengarna. Tyskland argumenterade för att parterna ska få bestämma hur pensionerna förvaltas eftersom pengarna är lön som arbetstagarna frivilligt omvandlat till pensioner och att försäkringsavtalen är knutna till anställningsförhållandet och inte utgör offentliga kontrakt. Både Sverige och Danmark, som har liknande system för förvaltning av tjänstepension baserade på kollektivavtal, stödde Tyskland. Men återigen har den fria förhandlingsrätten fått stå tillbaka för EU:s regler om etableringsfrihet och friheten att tillhandahålla tjänster på området för offentlig upphandling.

Parterna på den kommunala och statliga sektorn kommer nu att analysera vilka konsekvenserna blir av domen för Sveriges del. Det är inte självklart att domen får direkta återverkningar för offentliganställdas pensioner och försäkringar i Sverige då det också finns stora olikheter mellan de tyska och svenska förhållandena. Parterna ska nu analysera i detalj både domen och hur de tyska förhållandena ser ut. EU-domen handlar om vilka pensionsbolag som ska få erbjuda pensioner för löneväxling och inte om vanliga kollektivavtalade pensioner som vi har i Sverige. Dessutom är de tyska förhållandena inte exakt som de svenska.

EFS har i en kommentar till domen sagt att detta är ännu en i den mörka serien av EU-domar där sociala rättigheter för löntagare förlorar mot kravet på fri rörlighet för företag och kapital. De menar att domen är olycklig mot bakgrund av att det nu, mer än någonsin, behövs praktiska lösningar för att uppnå hållbara pensioner. Genom domen har man också ignorerat den offentliga sektorns oberoende som arbetsgivare. EFS anser att det europeiska ledarskapet nu, för att behålla förtroendet bland medborgarna, måste visa att unionen inte bara är ett ekonomiskt projekt utan att dess huvudmål är att förbättra levnadsstandarden och arbetsförhållandena för medborgarna. (2010-09-13)

EU-kommissionen har meddelat att den anser att Tyskland inte har anpassat sig till EU-domstolens dom om kollektivavtalade tjänstepensioner. Domen innebar att de tyska kommunanställdas tjänstepensioner måste upphandlas i en offentlig upphandling. De åtgärder som tyska myndigheter har vidtagit med anledning av domen anses inte tillräckliga. Om Tyskland inte vidtar åtgärder inom två månader hotar kommissionen med att ta fallet till domstol igen.(2011-03-14)

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 573 000 medlemmar inom offentlig sektor.