Remissvar

 2020

Garantipensionsutredningens slutbetänkande Grundpension – några anslutande frågor (SOU 2020:32)

Tillsammans för en välfungerande sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess (SOU 2020:42)

En översyn av regleringen för tjänstepensionsföretag

Inkomstpensionstillägg

Förslag på tillfälliga föreskrifter om vissa kontroller och besiktningar med anledning av restriktioner till följd av covid-19

Promemorian Förvalsalternativet inom premiepensionen

En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering (SOU 2020:6)

Med tillit följer bättre resultat – tillitsbaserad styrning och ledning i staten (SOU 2019:43)

Arbetsskador till följd av smittsamma sjukdomar

Sekretess för uppgifter om statliga tjänstepensionsförmåner

Förslag på ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2018:4) om smittrisker med anledning av sjukdomen covid-19

Grundpension, SOU 2019:53

Vägledning till föreskrifter om arbetsanpassning

Ett bättre premiepensionssystem, SOU 2019:44

 2019

Höjda åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem, Ds 2019:2

Förbättrat grundskydd för pensionärer 

Fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid rättstvister

 2018

En ny reglering för tjänstepensionsföretag

 2017

En effektivare flytträtt av försäkringssparande

Skatt på finansiell verksamhet

 2016

Genomförande av tjänstepensionsdirektivet, SOU 2016: 15

Jämställda pensioner?

Tjänstepension – tryggandelagen och skattereglerna,SOU 2015:68.

 2013

Åtgärder för ett längre arbetsliv, SOU 2013: 25.

Standard för pensionsprognoser