OFRs faktablad KAP-KL

OFRs faktablad om det kommunala tjänstepensionsavtalet KAP-KL. KAP-KL gäller för dig som är född 1985 eller tidigare.

,

OFR/S,P,O – Förhandlingsprocessen i praktiken

Foldern beskriver den statliga förhandlingsprocessen och OFR/S,P,Os roll.

Vill du skicka efter foldern ska du i första hand kontakta ditt fackförbund. Finns den inte på ditt förbund är du välkommen att vända dig till oss.

,

PA 03

PowerPoint om det statliga pensionsavtalet PA 03.

,

Ansvaret för din rehabilitering – En lathund om rehabiliteringskedjan

OFR har i samarbete med medlemsförbunden tagit fram en lathund om rehabiliteringskedjan.

Vill du beställa lathunden ska du i första hand kontakta ditt fackförbund. Finns den inte på ditt förbund är du välkommen att vända dig till oss.

Förbund i samverkan

Folder och broschyr om OFR och OFRs uppdrag.

,

Bättre offentlig upphandling

OFR har på uppdrag av medlemsförbunden och i samarbete med TCO uppdaterat handboken om offentlig upphandling, Facklig handbok för BÄTTRE OFFENTLIG UPPHANDLING. Handboken vänder sig till lokala fackliga företrädare och ombudsmän och behandlar både upphandlingar enligt upphandlingslagarna LOU och LUF och enligt lagen om valfrihetssystem LOV.

Manus till handbokens faktadelar har skrivits av Kerstin Ahlberg, Institutet för social civilrätt vid Stockholms universitet. En referensgrupp har varit knuten till utformningen av handboken bestående av representanter från Akademikerförbundet SSR, Fackförbundet ST och TCO. Referensgruppen har skrivit avsnittet Facklig omvärld.

Vill du beställa handboken ska du i första hand kontakta ditt fackförbund. Finns den inte på ditt förbund är du välkommen att vända dig till oss. Om du inte är medlem i något av våra medlemsförbund finns boken att tillgå på Adlibris och Bokia.

OFR_offentlig upphandl_framsida_liten

Remissvar

 2020

Garantipensionsutredningens slutbetänkande Grundpension – några anslutande frågor (SOU 2020:32)

Tillsammans för en välfungerande sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess (SOU 2020:42)

En översyn av regleringen för tjänstepensionsföretag

Inkomstpensionstillägg

Förslag på tillfälliga föreskrifter om vissa kontroller och besiktningar med anledning av restriktioner till följd av covid-19

Promemorian Förvalsalternativet inom premiepensionen

En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering (SOU 2020:6)

Med tillit följer bättre resultat – tillitsbaserad styrning och ledning i staten (SOU 2019:43)

Arbetsskador till följd av smittsamma sjukdomar

Sekretess för uppgifter om statliga tjänstepensionsförmåner

Förslag på ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2018:4) om smittrisker med anledning av sjukdomen covid-19

Grundpension, SOU 2019:53

Vägledning till föreskrifter om arbetsanpassning

Ett bättre premiepensionssystem, SOU 2019:44

 2019

Höjda åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem, Ds 2019:2

Förbättrat grundskydd för pensionärer 

Fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid rättstvister

 2018

En ny reglering för tjänstepensionsföretag

 2017

En effektivare flytträtt av försäkringssparande

Skatt på finansiell verksamhet

 2016

Genomförande av tjänstepensionsdirektivet, SOU 2016: 15

Jämställda pensioner?

Tjänstepension – tryggandelagen och skattereglerna,SOU 2015:68.

 2013

Åtgärder för ett längre arbetsliv, SOU 2013: 25.

Standard för pensionsprognoser