,

Branschfakta – Statlig sektor

  • Cirka 269 000 personer har en anställning inom den statliga sektorn. .
  • Av dessa är cirka 81 000 personer, eller 30 procent, anställda inom verksamhetsområdet utbildning. Cirka 56 000 eller 21 procent arbetar inom samhällsskydd och rättsskipning.
  • Den största myndigheten är Polismyndigheten med närmare 33 000 anställda, följt av Försvarsmakten med cirka 23 000 anställda. Andra stora myndigheter är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Kriminalvården och Skatteverket som alla har mer än 10 000 anställda.
  • De månadsavlönade utgör cirka 95 procent av de anställda.
  • Cirka 78 procent inom staten är tillsvidareanställda, övriga är visstidsanställda.
  • Cirka 52 procent av de anställda inom staten är kvinnor. Av ed cirka 15 000 anställda som är klassificerade som chef i lönestatistiken är ungefär hälften kvinnor. Andelen kvinnor bland cheferna har ökat kraftigt under de senaste åren.(Tabell 1)
  •  

   Tabell 1. Andel kvinnor totalt och andel kvinnor bland chefer i lönestatistiken.

     

   • Exempel på stora yrkesgrupper inom staten är universitets- och högskolelärare, poliser, militärer, kriminalvårdare, jurister, utredare och socialförsäkringshandläggare.
   • Bland de anställda är cirka 96 000 eller cirka 36 procent anslutna till OFR via sina fackförbund.

    

   Utbildningsnivå inom staten

   Bland de statligt anställda har cirka 12 procent forskarutbildning, 43 procent eftergymnasial utbildning på tre år eller mer och 13 procent eftergymnasial utbildning på mindre än tre år. Cirka 11 procent har treårig gymnasial utbildning, 6 procent gymnasial utbildning på högst två år och 1 procent förgymnasial utbildning. (Diagram 1)

   Diagram 1. Utbildningsnivå anställda inom statlig sektor, år 2019


   För cirka 14 procent av de statligt anställda saknas uppgift om utbildningsnivå. Enligt Statistiska Centralbyrån ingår anställda inom Polismyndigheten i den gruppen.
    

   Lönenivå och löneökning år 2019

   • Medellönen* bland statligt anställda var i september 2019 cirka 38 900 kronor.
   • 25 procent hade mindre än 30 000 kronor i fast månadslön och 25 procent hade mer än 44 500 kronor i fast månadslön, resterande 50 procent hade en månadslön i spannet 30 000 till 44 500 kronor.
   • Mellan september år 2018 och september år 2019 ökade medellönen med ca 900 kronor eller 3,0 procent.
   •  

    • *Medellönen är beräknad på ”fast månadslön”, det lönebegrepp där eventuella fasta tillägg ingår, och som Statistiska Centralbyrån (SCB) använder som standard i redovisning av lönenivåer. I avsnittet där lönenivåer och lönespridning för olika yrkesgrupper beskrivs, redovisas däremot lönenivåer som bygger på de anställdas ”grundlön”. Här ingår inga tillägg.

    Lönenivåer i staten år 2009-2019 uppdelat på kön

    Medellönen för samtliga anställda inom statlig sektor var cirka 38 900 kronor i september år 2019. År 2009 var medellönen per månad cirka 30 400, det innebär en ökning på cirka 8 500 kronor eller 28 procent. Förändringen är beräknad utan hänsyn taget till förändringar i strukturen avseende sammansättning av ålder, befattningar, utbildning etc.

    Medellönen för alla anställda kvinnor ökade under samma tidsperiod med cirka 9 100 kronor eller 32 procent, från 28 600 kronor år 2009 till 37 700 kronor år 2019. Männens medellön ökade med cirka 8 000 kronor eller 25 procent, från 32 200 kronor till 40 200 kronor. (Diagram 2)

    Diagram 2. Medellöner statlig sektor år 2009-2019


    Nominell och reell löneökning

    Nominell löneökning

    Medellönen ökade nominellt, dvs. utan hänsyn taget till inflation, med cirka 8 500 kronor eller 28 procent i staten mellan åren 2009 och 2019. I övrig offentlig sektor, primärkommunal sektor och regioner, var motsvarande ökning 30 respektive 29 procent. (Diagram 3)

    Diagram 3. Utveckling medellöner år 2009-2019, offentlig sektor, nominellt.


    Reell löneökning

    Reellt, dvs. med hänsyn taget till inflation och med medellönerna omräknade till 2019 års penningvärde, var ökningen cirka 5 000 kronor eller 15 procent mellan åren 2009 och 2019. I primärkommunal sektor och landsting/regioner var motsvarande ökning cirka 4 500 kronor eller 17 procent respektive 5 200 kronor eller 16 procent. (Diagram 4)

    Diagram 4. Utveckling medellöner år 2009-2019, offentlig sektor, reellt. Basår 2019.


    Lönenivåer* och lönespridning för ett antal yrkesgrupper

    Lönespridningen, mätt som kvoten mellan 90:e percentilen och 10:e percentilen, var i september år 2017 cirka 2,1 för statliga sektorn totalt. Diagrammet nedan (Diagram 5) visar lönespridning för ett antal olika yrkesgrupper. Exempelvis var lönespridningen för gruppen domare cirka 1,9 och för gruppen kriminalvårdare cirka 1,3.

    Diagram 5. Lönespridning inom statlig sektor, totalt och för ett antal yrkesgrupper.