,

Branschfakta – Statlig sektor

   • Cirka 267 000 personer har en anställning inom den statliga sektorn. Av dessa arbetar cirka 34 procent i mellersta Sverige, 30 procent i Stockholms län, 20 procent i södra Sverige och 15 procent i norra Sverige.
   • Cirka 79 000 personer är anställda inom verksamhetsområdet utbildning, vilket motsvarar drygt 29 procent. Cirka 54 000 eller 20 procent arbetar inom verksamhetsområdet samhällsskydd och rättsskipning.
   • Den största myndigheten är Polismyndigheten med cirka 31 000 anställda, följt av Försvarsmakten med drygt 21 000 anställda. Andra stora myndigheter är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Kriminalvården och Skatteverket som alla har mer än 10 000 anställda.
   • De månadsavlönade utgör drygt 94 procent av de anställda.
   • Cirka 76 procent inom staten är tillsvidareanställda, övriga är visstidsanställda.
   • Cirka 52 procent av de anställda inom staten är kvinnor men bland cheferna är bara 44 procent kvinnor.
   • Exempel på stora yrkesgrupper inom staten är universitets- och högskolelärare, poliser, militärer, kriminalvårdare, jurister, utredare och socialförsäkringshandläggare.
   • Bland de anställda är närmare 99 000 eller cirka 37 procent anslutna till OFR via sina fackförbund.

 

Utbildningsnivå inom staten

Utbildningsnivån är hög bland de som arbetar inom statlig sektor. Tre av fyra har eftergymnasial utbildning, övriga har gymnasial eller förgymnasial utbildning.

Mer detaljerat så har cirka 12 procent forskarutbildning, 44 procent eftergymnasial utbildning på tre år eller mer och 20 procent eftergymnasial utbildning på mindre än tre år. Cirka 13 procent har treårig gymnasial utbildning, 8 procent gymnasial utbildning på högst två år och 2 procent förgymnasial utbildning. För cirka 1 procent av de statligt anställda saknas uppgift om utbildningsnivå (Figur 1)

Figur 1. Utbildningsnivå anställda inom statlig sektor, 2017


Lönenivå och löneökning 2017

 • Medellönen* bland statligt anställda var i september 2017 cirka 36 900 kronor.
 • 25 procent hade mindre än 28 500 kronor i fast månadslön och 25 procent hade mer än 42 100 kronor i fast månadslön, resterande 50 procent hade en månadslön i spannet 28 500 till 42 100 kronor.
 • Mellan september 2016 och september 2017 ökade medellönen med cirka 900 kronor eller 2,5 procent.

 

Lönenivåer i staten 2007-2017 uppdelat på kön

Medellönen för samtliga anställda inom statlig sektor var cirka 36 900 kronor i september  2017. År 2007 var medellönen per månad cirka 27 900, det innebär en ökning på cirka 9 000 kronor eller 32 procent. Förändringen är beräknad utan hänsyn taget till förändringar i strukturen avseende sammansättning av ålder, befattningar, utbildning etc.

Medellönen för alla anställda kvinnor ökade under samma tidsperiod med cirka 9 700 kronor eller 37 procent, från 26 000 kronor  2007 till 35 700 kronor  2017. Männens medellön ökade med cirka 8 400 kronor eller 28 procent, från 29 800 kronor till 38 200 kronor. (Figur 2)


   * Medellönen är beräknad på ”fast månadslön”, det lönebegrepp där eventuella fasta tillägg ingår, och som Statistiska Centralbyrån (SCB) använder som standard i redovisning av lönenivåer. I avsnittet där lönenivåer och lönespridning för olika yrkesgrupper beskrivs, redovisas däremot lönenivåer som bygger på de anställdas ”grundlön”. Här ingår inga tillägg.

Figur 2. Medellöner statlig sektor år 2007-2017


Nominell och reell löneökning

Nominell löneökning

Medellönen ökade nominellt, dvs. utan hänsyn taget till inflation, med cirka 9 000 kronor eller 32 procent i staten mellan 2007 och 2017. I övrig offentlig sektor, primärkommunal och landstingskommunal sektor, var motsvarande löneökning 37 respektive 36 procent. (Figur 3)

Figur 3. Utveckling medellöner 2007-2017, offentlig sektor, nominellt.


Reell löneökning

Reellt, dvs. med hänsyn taget till inflation och med medellönerna för  2017 omräknade till 2007 års penningvärde, ökade medellönerna med cirka 5 400 kronor eller 19 procent mellan åren 2007 och 2017 i staten. I primärkommunal och landstingskommunal sektor var motsvarande löneökning cirka 5 100 kronor eller 23 procent respektive 6 100 kronor eller 23 procent. (Figur 4)

Figur 4. Utveckling medellöner 2007-2017, offentlig sektor, reellt.


Lönenivåer* och lönespridning för ett antal yrkesgrupper

Lönespridningen, mätt som kvoten mellan 90:e percentilen och 10:e percentilen, var i september år 2017 cirka 2,1 för statliga sektorn totalt. Diagrammet nedan (Figur 5) visar lönespridning för ett antal olika yrkesgrupper. Exempelvis var lönespridningen för gruppen domare cirka 1,9 och för gruppen kriminalvårdare cirka 1,3.

   * Lönenivåerna i diagrammet bygger på de anställdas grundlön, dvs. fast månadslön exklusive eventuella fasta eller rörliga tillägg.

Figur 5. Lönespridning inom statlig sektor, totalt och för ett antal yrkesgrupper.

Källor

 • Sammansättning avseende verksamhet och personal (anställningsform, yrkesgrupper, könsfördelning etc.): Partsgemensam statistikrapport Arbetsgivarverket (AgV), partsgemensam lönestatistik från AgV bearbetat på OFR och Statistiska Centralbyrån (SCB).
 • Utbildningsnivåer, lönenivåer och löneökningar: SCB

Mer statistik i ämnet

Utbildningsnivåer

Lönenivåer

Löneutveckling och lönespridning

 

Sidansvarig: lena.janzon@ofr.se