,

Branschfakta – Regioner

 • Cirka 302 000 personer är anställda inom någon av Sveriges 21 regioner.
 • Det största verksamhetsområdet är hälso- och sjukvård där cirka 76 procent arbetar.
 • Cirka 86 procent är tillsvidareanställda, övriga har ett vikariat eller annan visstidsanställning.
 • Kvinnorna utgör cirka 78 procent av de anställda inom landstingen men bara 73 procent av cheferna är kvinnor.
 • Exempel på stora yrkesgrupper är läkare, sjuksköterskor och undersköterskor.
 • Cirka 92 procent är månadsavlönade, övriga 8 procent utgörs av timavlönade och arvoderade. Bland de månadsavlönade arbetar cirka 90 procent heltid.
 • Cirka 49 procent av de månadsavlönade är anslutna till OFR via sitt fackförbund.

Utbildningsnivå inom regionerna

Utbildningsnivån är hög bland de som arbetar inom regionerna. Drygt 70 procent har eftergymnasial utbildning, övriga har gymnasial eller förgymnasial utbildning.

Mer detaljerat så har cirka 3 procent forskarutbildning, 53 procent eftergymnasial utbildning på tre år eller mer och 15 procent eftergymnasial utbildning på mindre än tre år. Cirka 14 procent har treårig gymnasial utbildning, 13 procent gymnasial utbildning på högst två år och 2 procent förgymnasial utbildning.

Figur 1. Utbildningsnivå anställda inom regionerna, år 2020


Lönenivå och löneökning år 2020

 • Medellönen* bland anställda inom regionerna var i november 2020 cirka 38 900 kronor.
 • 25 procent hade mindre än 29 000 kronor i fast månadslön och 25 procent hade mer än 42 400 kronor i fast månadslön, resterande 50 procent hade en månadslön i spannet 29 000 till 42 400 kronor.
 • Mellan november år 2019 och november år 2020 ökade medellönen med ca 600 kronor eller 1,6 procent.
    • *

   Medellönen är beräknad på ”fast månadslön”, det lönebegrepp där eventuella fasta tillägg ingår, och som Statistiska Centralbyrån (SCB) använder som standard i redovisning av lönenivåer.  I avsnittet där lönenivåer och lönespridning för olika yrkesgrupper beskrivs, redovisas däremot lönenivåer som bygger på de anställdas ”grundlön”. Här ingår inga tillägg.


  Lönenivåer i landsting/regioner år 2010 – 2020 uppdelat på kön

  Medellönen för samtliga anställda inom regionerna var cirka 38 900 kronor i november år 2020. År 2010 var medellönen per månad cirka 30 300, det innebär en ökning på cirka 8 600 kronor eller 28 procent. Förändringen är beräknad utan hänsyn taget till förändringar i strukturen avseende sammansättning av ålder, befattningar, utbildning etc.

  Medellönen för kvinnor ökade under samma tidsperiod med cirka 8 800 kronor eller 31 procent, från 28 300 kronor år 2010 till 37 100 kronor år 2020. Medellön för de anställda männen ökade med cirka 6 700 kronor eller 17 procent, från 38 500 kronor till 45 200 kronor.

  Figur 2. Medellöner landsting/regioner, år 2010 – år 2020


  Nominell och reell löneökning

  Nominell löneökning landsting/regioner, kommuner och staten

  Medellönen ökade nominellt, dvs. utan hänsyn taget till inflation, med cirka 8 600 kronor eller 28 procent i landstingen/regionerna mellan åren 2010 och 2020. I övrig offentlig sektor, statlig och primärkommunal, var motsvarande ökning 28 respektive 31 procent.

  Figur 3. Utveckling medellöner år 2010–2020, offentlig sektor, nominellt.


  Reell löneökning

  Reellt, dvs. med hänsyn taget till inflation och med medellönerna omräknade till 2020 års penningvärde, var ökningen cirka 5 400 kronor eller 16 procent mellan åren 2010 och 2020. I statlig och kommunal sektor var motsvarande ökning cirka 5 400 kronor eller 16 procent respektive 5 000 kronor eller 19 procent.

  Figur 4. Utveckling medellöner år 2010-2020, offentlig sektor, reellt. Basår 2020.  Lönenivåer* och lönespridning för ett antal yrkesgrupper

  Lönespridningen, mätt som kvoten mellan 90:e percentilen och 10:e percentilen, var i november år 2017 i den landstingskommunala sektorn som helhet cirka 2,2. Diagrammet nedan (Figur 5) visar lönespridning för ett antal olika yrkesgrupper.

  Figur 5. Lönespridning inom landstingskommunal sektor, totalt och för ett antal yrkesgrupper.

Dela i sociala medier: