,

Branschfakta – Landstingskommunal sektor

 • Cirka 295 000 personer är anställda inom någon av de 21 regionerna i Sverige.
 • Det största verksamhetsområdet är hälso- och sjukvård där cirka 77 procent arbetar.
 • Cirka 83 procent är tillsvidareanställda, övriga har ett vikariat eller annan visstidsanställning.
 • Kvinnorna utgör cirka 78 procent av de anställda inom landstingen men bara 73 procent av cheferna är kvinnor.
 • Exempel på stora yrkesgrupper är läkare, sjuksköterskor och undersköterskor.
 • Cirka 91 procent av de anställda i landstingskommunal sektor är månadsavlönade, övriga 9 procent utgörs av timavlönade och arvoderade. Bland de månadsavlönade arbetar cirka 89 procent heltid.
 • Drygt 50 procent av de månadsavlönade i är anslutna till OFR via sitt fackförbund.

Utbildningsnivå inom landstingskommunal sektor

Utbildningsnivån är hög bland de som arbetar inom landstingskommunal sektor. Drygt 70 procent har eftergymnasial utbildning, övriga har gymnasial eller förgymnasial utbildning.

Mer detaljerat så har cirka 3 procent forskarutbildning, 53 procent eftergymnasial utbildning på tre år eller mer och 15 procent eftergymnasial utbildning på mindre än tre år. Cirka 14 procent har treårig gymnasial utbildning, 13 procent gymnasial utbildning på högst två år och 2 procent förgymnasial utbildning. (Figur 1).

Figur 1. Utbildningsnivå anställda inom landstingskommunal sektor, år 2018


Lönenivå och löneökning år 2018

 • Medellönen* bland landstings-/regionanställda var i november 2018 cirka 37 400 kronor.
 • 25 procent hade mindre än 28 000 kronor i fast månadslön och 25 procent hade mer än 40 100 kronor i fast månadslön, resterande 50 procent hade en månadslön i spannet 28 000 till 40 100 kronor.
 • Mellan november år 2017 och november år 2018 ökade medellönen med ca 800 kronor eller 2,2 procent.
  • * Medellönen är beräknad på ”fast månadslön”, det lönebegrepp där eventuella fasta tillägg ingår, och som Statistiska Centralbyrån (SCB) använder som standard i redovisning av lönenivåer.  I avsnittet där lönenivåer och lönespridning för olika yrkesgrupper beskrivs, redovisas däremot lönenivåer som bygger på de anställdas ”grundlön”. Här ingår inga tillägg.

Lönenivåer i landsting/regioner år 2008 – 2018 uppdelat på kön

Medellönen för samtliga anställda inom landstingskommunal sektor var cirka 37 400 kronor i november år 2018. År 2008 var medellönen per månad cirka 28 500, det innebär en ökning på cirka 9 700 kronor eller 36 procent. Förändringen är beräknad utan hänsyn taget till förändringar i strukturen avseende sammansättning av ålder, befattningar, utbildning etc.

Medellönen för landstingsanställda kvinnor ökade under samma tidsperiod med cirka 9 000 kronor eller 34 procent, från 26 500 kronor år 2008 till 35 500 kronor år 2018. Männens medellön ökade med cirka 7 900 kronor eller 22 procent, från 36 500 kronor till 44 400 kronor. (Figur 2).

Figur 2. Medellöner landstingskommunal sektor, år 2008 – 2018


Nominell och reell löneökning

Nominell löneökning

Medellönen ökade nominellt, dvs. utan hänsyn taget till inflation, med cirka 8 900 kronor eller 31 procent i landstinget mellan åren 2008 och 2018. I övrig offentlig sektor, statlig och primärkommunal, var motsvarande löneökning 31 respektive 32 procent. (Figur 3)

Figur 3. Löneutveckling, nominellt, offentlig sektor, år 2008–2018


Reell löneökning

Reellt, dvs. med hänsyn taget till inflation och med medellönerna för år 2018 omräknade till 2008 års penningvärde, ökade medellönerna med cirka 5 700 kronor eller 20 procent mellan åren 2008 och 2018 i landstinget. I statlig och primärkommunal sektor var motsvarande löneökning cirka 5 400 kronor eller 19 procent respektive 5 700 kronor eller 20 procent.(Figur 4)

Figur 4. Löneutveckling, reellt, offentlig sektor, år 2008 – 2018Lönenivåer* och lönespridning för ett antal yrkesgrupper

Lönespridningen, mätt som kvoten mellan 90:e percentilen och 10:e percentilen, var i november år 2017 i den landstingskommunala sektorn som helhet cirka 2,2. Diagrammet nedan (Figur 5) visar lönespridning för ett antal olika yrkesgrupper.

  • * Lönenivåerna i diagrammet bygger på de anställdas grundlön, dvs. fast månadslön exklusive eventuella fasta eller rörliga tillägg.

Figur 5. Lönespridning inom landstingskommunal sektor, totalt och för ett antal yrkesgrupper.

 

Källor

 • Sammansättning avseende verksamhet och personal (anställningsform, yrkesgrupper, könsfördelning etc.): Sveriges kommuner och regioner (SKR), Partsgemensam lönestatistik från SKR bearbetat på OFR och Statistiska Centralbyrån (SCB).
 • Utbildningsnivåer, lönenivåer och löneökningar: SCB

Mer statistik i ämnet

Anställda i landstingskommunal sektor

Lönenivåer

Löneutveckling och lönespridning

 

Sidansvarig: lena.janzon@ofr.se