,

Branschfakta – Landstingskommunal sektor

 • Cirka 300 000 personer är anställda inom någon av Sveriges 21 regioner.
 • Det största verksamhetsområdet är hälso- och sjukvård där cirka 76 procent arbetar.
 • Cirka 85 procent är tillsvidareanställda, övriga har ett vikariat eller annan visstidsanställning.
 • Kvinnorna utgör cirka 78 procent av de anställda inom landstingen men bara 73 procent av cheferna är kvinnor.
 • Exempel på stora yrkesgrupper är läkare, sjuksköterskor och undersköterskor.
 • Cirka 91 procent är månadsavlönade, övriga 9 procent utgörs av timavlönade och arvoderade. Bland de månadsavlönade arbetar cirka 89 procent heltid.
 • Cirka 49 procent av de månadsavlönade är anslutna till OFR via sitt fackförbund.

Utbildningsnivå inom regionerna

Utbildningsnivån är hög bland de som arbetar inom regionerna. Drygt 70 procent har eftergymnasial utbildning, övriga har gymnasial eller förgymnasial utbildning.

Mer detaljerat så har cirka 3 procent forskarutbildning, 53 procent eftergymnasial utbildning på tre år eller mer och 15 procent eftergymnasial utbildning på mindre än tre år. Cirka 14 procent har treårig gymnasial utbildning, 13 procent gymnasial utbildning på högst två år och 1 procent förgymnasial utbildning. (Diagram 1).

Diagram 1. Utbildningsnivå anställda inom regionerna, år 2019


Lönenivå och löneökning år 2019

 • Medellönen* bland anställda inom regionerna var i november 2019 cirka 38 300 kronor.
 • 25 procent hade mindre än 28 700 kronor i fast månadslön och 25 procent hade mer än 41 200 kronor i fast månadslön, resterande 50 procent hade en månadslön i spannet 28 700 till 42 200 kronor.
 • Mellan november år 2018 och november år 2019 ökade medellönen med ca 900 kronor eller 2,4 procent.
  • *Medellönen är beräknad på ”fast månadslön”, det lönebegrepp där eventuella fasta tillägg ingår, och som Statistiska Centralbyrån (SCB) använder som standard i redovisning av lönenivåer.  I avsnittet där lönenivåer och lönespridning för olika yrkesgrupper beskrivs, redovisas däremot lönenivåer som bygger på de anställdas ”grundlön”. Här ingår inga tillägg.

  Lönenivåer i landsting/regioner år 2009 – 2019 uppdelat på kön

  Medellönen för samtliga anställda inom regionerna var cirka 38 300 kronor i november år 2019. År 2009 var medellönen per månad cirka 29 700, det innebär en ökning på cirka 8 600 kronor eller 29 procent. Förändringen är beräknad utan hänsyn taget till förändringar i strukturen avseende sammansättning av ålder, befattningar, utbildning etc.

  Medellönen för kvinnor ökade under samma tidsperiod med cirka 8 800 kronor eller 32 procent, från 27 600 kronor år 2009 till 36 400 kronor år 2019. Männens medellön ökade med cirka 7 100 kronor eller 19 procent, från 37 700 kronor till 44 800 kronor. (Diagram 2).

  Diagram 2. Medellöner landsting/regioner, år 2009 – 2019


  Nominell och reell löneökning

  Nominell löneökning

  Medellönen ökade nominellt, dvs. utan hänsyn taget till inflation, med cirka 8 600 kronor eller 29 procent i landstinget/regionerna mellan åren 2009 och 2019. I övrig offentlig sektor, statlig och primärkommunal, var motsvarande ökning 28 respektive 30 procent. (Diagram 3)

  Diagram 3. Utveckling medellöner år 2009–2019, offentlig sektor, nominellt.


  Reell löneökning

  Reellt, dvs. med hänsyn taget till inflation och med medellönerna omräknade till 2019 års penningvärde, var ökningen cirka 5 200 kronor eller 16 procent mellan åren 2009 och 2019. I statlig och primärkommunal sektor var motsvarande ökning cirka 5 000 kronor eller 15 procent respektive 4 500 kronor eller 17 procent.(Diagram 4)

  Diagram 4. Utveckling medellöner år 2009-2019, offentlig sektor, reellt. Basår 2019.  Lönenivåer* och lönespridning för ett antal yrkesgrupper

  Lönespridningen, mätt som kvoten mellan 90:e percentilen och 10:e percentilen, var i november år 2017 inom regionerna som helhet cirka 2,2. Diagrammet nedan (Diagram 5) visar lönespridning för ett antal olika yrkesgrupper.

  Figur 5. Lönespridning inom regionerna, totalt och för ett antal yrkesgrupper.