,

Branschfakta – Primärkommunal sektor

 • Ca 890 000 personer är anställda inom landets 290 kommuner. Den primärkommunala sektorn är efter den privata sektorn den näst största arbetsmarknadssektorn.
 • Vård för äldre och funktionshindrade är den största verksamheten inom kommunerna, där cirka 35 procent av alla anställda arbetar. Den näst största verksamheten är skolan, där 26 procent av alla kommunanställda arbetar.
 • Exempel på stora yrkesgrupper är socialsekreterare, lärare på förskola, grundskola, gymnasium eller fritidshem, barnskötare, undersköterskor inom äldreomsorgen, vårdbiträden och personliga assistenter.
 • Cirka 74 procent är tillsvidareanställda, övriga 26 procent har en visstidsanställning i form av vikariat eller annan visstidsanställning.
 • Kvinnorna utgör cirka 77 procent av det totala antalet anställda, men bara 70 procent av cheferna är kvinnor.
 • Drygt 84 procent av de anställda är månadsavlönade. Bland de månadsavlönade arbetar cirka 80 procent heltid. Andelen som arbetar heltid har ökar något under de senaste åren.
 • Cirka 40 procent av de månadsavlönade är medlemmar i OFR via sina respektive fackförbund.

Utbildningsnivå inom kommunerna

Drygt hälften av de som arbetar inom primärkommunal sektor har eftergymnasial utbildning, övriga har förgymnasial eller gymnasial utbildning.

Mer detaljerat så har cirka 36 procent har eftergymnasial utbildning på tre år eller mer och 15 procent har eftergymnasial utbildning mindre än tre år. Cirka 24 procent har treårig gymnasial utbildning, 19 procent gymnasial utbildning på högst två år och 6 procent har förgymnasial utbildning. (Figur 1)

Figur 1. Utbildningsnivå anställda inom primärkommunal sektor, 2018


Lönenivå och löneökning år 2018

 • Medellönen* bland kommunanställda var i november år 2018 cirka 30 500 kronor.
 • 25 procent hade mindre än 25 500 kronor i fast månadslön och 25 procent hade mer än 34 100 kronor i fast månadslön, resterande 50 procent hade en månadslön i spannet 25 500 till 34 100 kronor.
 • Mellan november år 2017 och november år 2018 ökade medellönen med ca 700 kronor eller 2,3 procent.
   • *

  Medellönen är beräknad på ”fast månadslön”, det lönebegrepp där eventuella fasta tillägg ingår, och som Statistiska Centralbyrån (SCB) använder som standard i redovisning av lönenivåer. I avsnittet där lönenivåer och lönespridning för olika yrkesgrupper beskrivs, redovisas däremot lönenivåer som bygger på de anställdas ”grundlön”. Här ingår inga tillägg.


Lönenivåer i kommunerna år 2008-2018 uppdelat på kön

Medellönen för samtliga anställda inom primärkommunal sektor var cirka 30 500 kronor i november år 2018. År 2008 var medellönen per månad cirka 23 200, det innebär en ökning på cirka 7 300 kronor eller 32 procent. Förändringen är beräknad utan hänsyn taget till förändringar i strukturen avseende sammansättning av ålder, befattningar, utbildning etc.

Medellönen för alla anställda kvinnor ökade under samma tidsperiod med cirka 7 500 kronor eller 33 procent, från 22 800 kronor år 2008 till 30 300 kronor år 2018. Männens medellön ökade med cirka 6 500 kronor eller 26 procent, från 24 700 kronor till 31 200 kronor. (Figur 2)

Figur 2. Medellöner primärkommunal sektor  2008-2018


Nominell och reell löneökning

Nominell löneökning

Medellönen ökade nominellt, dvs. utan hänsyn taget till inflation, med cirka 7 300 kronor eller 32 procent i kommunen mellan åren 2008 och 2018. I övrig offentlig sektor, statlig och landstingskommunal, var motsvarande löneökning 31 procent. (Figur 3)

Figur 3. Utveckling medellöner  2008-2018, offentlig sektor, nominellt


Reell löneökning

Reellt, dvs. med hänsyn taget till inflation och med medellönerna för år 2018 omräknade till 2008 års penningvärde, ökade medellönerna med cirka 4 700 kronor eller 20 procent mellan åren 2008 och 2018 i kommunen. I statlig och landstingskommunal sektor var motsvarande löneökning cirka 5 700 kronor eller 19 procent respektive 5 700 kronor eller 20 procent. (Figur 4)

Figur 4. Utveckling medellöner  2008-2018, offentlig sektor, reellt


Lönenivåer* och lönespridning för ett antal yrkesgrupper

Lönespridningen, mätt som kvoten mellan 90:e percentilen och 10:e percentilen, var i november år 2017 i den primärkommunala sektorn som helhet cirka 1,8. (Figur 5) visar lönespridning för ett antal olika yrkesgrupper.

   • *

  Lönenivåerna i diagrammet bygger på de anställdas grundlön, dvs. fast månadslön exklusive eventuella fasta eller rörliga tillägg.


Figur 5. Lönespridning inom primärkommunal sektor, totalt och för ett antal yrkesgrupper.

 


Källor

 • Sammansättning avseende verksamhet och personal (anställningsform, yrkesgrupper, könsfördelning etc.): SKR:s hemsida, partsgemensam lönestatistik från SKR bearbetat på OFR samt Statistiska Centralbyrån (SCB).
 • Utbildningsnivåer, lönenivåer och löneökningar: SCB


Mer statistik i ämnet

Anställningar inom primärkommunal sektor

Utbildningsnivåer

Lönenivåer

Löneutveckling och lönespridning


Sidansvarig: lena.janzon@ofr.se