,

Branschfakta – Primärkommunal sektor

 • Ca 890 000 personer är anställda inom landets 290 kommuner. Den primärkommunala sektorn är efter den privata sektorn den näst största arbetsmarknadssektorn.
 • Vård för äldre och funktionshindrade är den största verksamheten inom kommunerna, där cirka 35 procent av alla anställda arbetar. Den näst största verksamheten är skolan, där 26 procent av alla kommunanställda arbetar.
 • Exempel på stora yrkesgrupper är socialsekreterare, lärare på förskola, grundskola, gymnasium eller fritidshem, barnskötare, undersköterskor inom äldreomsorgen, vårdbiträden och personliga assistenter.
 • Drygt 76 procent är tillsvidareanställda, övriga 24 procent har en visstidsanställning i form av vikariat eller annan visstidsanställning.
 • Kvinnorna utgör cirka 77 procent av det totala antalet anställda, men bara 71 procent av cheferna är kvinnor. Det har dock skett en ökning av andelen kvinnor bland cheferna under de senaste åren.
 • Cirka 86 procent av de anställda är månadsavlönade. Bland de månadsavlönade arbetar cirka 81 procent heltid.
 • Cirka 40 procent av de månadsavlönade är medlemmar i OFR via sina respektive fackförbund.

Utbildningsnivå inom kommunerna

Drygt hälften av de som arbetar inom primärkommunal sektor har eftergymnasial utbildning, övriga har förgymnasial eller gymnasial utbildning.

Mer detaljerat så har cirka 36 procent har eftergymnasial utbildning på tre år eller mer och 15 procent har eftergymnasial utbildning på mindre än tre år. Cirka 24 procent har treårig gymnasial utbildning, 19 procent gymnasial utbildning på högst två år och 6 procent har förgymnasial utbildning. (Diagram 1)

Diagram 1. Utbildningsnivå anställda inom primärkommunal sektor, 2019


Lönenivå och löneökning år 2019

 • Medellönen* bland kommunanställda var i november år 2019 cirka 31 400 kronor.
 • 25 procent hade mindre än 26 100 kronor i fast månadslön och 25 procent hade mer än 35 100 kronor i fast månadslön, resterande 50 procent hade en månadslön i spannet 26 100 till 35 100 kronor.
 • Mellan november år 2018 och november år 2019 ökade medellönen med ca 900 kronor eller 3,0 procent.
  • *Medellönen är beräknad på ”fast månadslön”, det lönebegrepp där eventuella fasta tillägg ingår, och som Statistiska Centralbyrån (SCB) använder som standard i redovisning av lönenivåer. I avsnittet där lönenivåer och lönespridning för olika yrkesgrupper beskrivs, redovisas däremot lönenivåer som bygger på de anställdas ”grundlön”. Här ingår inga tillägg..

  Lönenivåer i kommunerna år 2009-2019 uppdelat på kön

  Medellönen för samtliga anställda inom primärkommunal sektor var cirka 31 400 kronor i november år 2019. År 2009 var medellönen per månad cirka 24 100, det innebär en ökning på cirka 7 300 kronor eller 30 procent. Förändringen är beräknad utan hänsyn taget till förändringar i strukturen avseende sammansättning av ålder, befattningar, utbildning etc.

  Medellönen för alla anställda kvinnor ökade under samma tidsperiod med cirka 7 500 kronor eller 32 procent, från 23 700 kronor år 2009 till 31 200 kronor år 2019. Männens medellön ökade med cirka 6 600 kronor eller 26 procent, från 25 400 kronor till 32 000 kronor. (Diagram 2)

  Diagram 2. Medellöner primärkommunal sektor år 2009-2019


  Nominell och reell löneökning

  Nominell löneökning

  Medellönen ökade nominellt, dvs. utan hänsyn taget till inflation, med cirka 7 300 kronor eller 30 procent i kommunerna mellan åren 2009 och 2019. I övrig offentlig sektor, staten och regionerna, var motsvarande löneökning 28 respektive 29 procent. (Diagram 3)

  Diagram 3. Utveckling medellöner  år 2009-2019, offentlig sektor, nominellt


  Reell löneökning

  Reellt, dvs. med hänsyn taget till inflation och med medellönerna omräknade till 2019 års penningvärde, var ökningen cirka 4 500 kronor eller 17 procent mellan åren 2009 och 2019. I staten och regioner var motsvarande ökning cirka 5 000 kronor eller 15 procent respektive 5 200 kronor eller 16 procent. (Diagram 4)

  Diagram 4. Utveckling medellöner år 2009-2019, offentlig sektor, reellt. Basår 2019.


  Lönenivåer* och lönespridning för ett antal yrkesgrupper

  Lönespridningen, mätt som kvoten mellan 90:e percentilen och 10:e percentilen, var i november år 2017 i den primärkommunala sektorn som helhet cirka 1,8. Diagrammet nedan (Diagram 5) visar lönespridning för ett antal olika yrkesgrupper.

  Figur 5. Lönespridning inom primärkommunal sektor, totalt och för ett antal yrkesgrupper.