,

Branschfakta – Primärkommunal sektor

 • Ca 875 000 personer är anställda inom landets 290 kommuner. Den primärkommunala sektorn är den näst största arbetsmarknadssektorn. Den privata sektor har flest anställda.
 • Vård för äldre och funktionshindrade är den största verksamheten inom kommunerna, där cirka 35 procent av alla anställda arbetar. Den näst största verksamheten är skolan, där 26 procent av alla kommunanställda arbetar.
 • Exempel på stora yrkesgrupper är socialsekreterare, lärare på förskola, grundskola, gymnasium eller fritidshem, barnskötare, undersköterskor inom äldreomsorgen, vårdbiträden och personliga assistenter.
 • Nästan 78 procent är tillsvidareanställda, övriga 22 procent har en visstidsanställning i form av vikariat eller annan visstidsanställning.
 • Kvinnorna utgör cirka 76 procent av det totala antalet anställda, men bara 71 procent av cheferna är kvinnor. Det har dock skett en ökning av andelen kvinnor bland cheferna under de senaste åren.
 • Cirka 87 procent av de anställda är månadsavlönade. Bland de månadsavlönade arbetar cirka 83 procent heltid.
 • Cirka 40 procent av de månadsavlönade är medlemmar i OFR via sina respektive fackförbund.

Utbildningsnivå inom kommunerna

Drygt hälften av de som arbetar inom primärkommunal sektor har eftergymnasial utbildning, övriga har förgymnasial eller gymnasial utbildning.

Mer detaljerat så har cirka 37 procent eftergymnasial utbildning på tre år eller mer och 15 procent har eftergymnasial utbildning på mindre än tre år. Cirka 24 procent har treårig gymnasial utbildning, 18 procent gymnasial utbildning på högst två år och 6 procent har förgymnasial utbildning. (Figur 1)

Figur 1. Utbildningsnivå anställda inom kommunerna, 2020.


Lönenivå och löneökning år 2020

   • Medellönen* bland kommunanställda var i november år 2020 cirka 32 200 kronor.
   • 25 procent hade mindre än 26 700 kronor i fast månadslön och 25 procent hade mer än 36 000 kronor i fast månadslön, resterande 50 procent hade en månadslön i spannet 26 700 till 36 000 kronor.
   • Mellan november år 2019 och november år 2020 ökade medellönen med ca 800 kronor eller 2,5 procent.

 

     • *Medellönen är beräknad på ”fast månadslön”, det lönebegrepp där eventuella fasta tillägg ingår, och som Statistiska Centralbyrån (SCB) använder som standard i redovisning av lönenivåer. I avsnittet där lönenivåer och lönespridning för olika yrkesgrupper beskrivs, redovisas däremot lönenivåer som bygger på de anställdas ”grundlön”. Här ingår inga tillägg.

   Lönenivåer i kommunerna åren 2010-2020 uppdelat på kön

   Medellönen för samtliga anställda inom primärkommunal sektor var cirka 32 000 kronor i november år 2020. År 2010 var medellönen per månad cirka 24 500, det innebär en ökning på cirka 7 700 kronor eller 31 procent. Förändringen är beräknad utan hänsyn taget till förändringar i strukturen avseende sammansättning av ålder, befattningar, utbildning etc.

   Medellönen för alla anställda kvinnor ökade under samma tidsperiod med cirka 7 800 kronor eller 32 procent, från 24 200 kronor år 2010 till 32 000 kronor år 2020. Männens medellön ökade med cirka 6 900 kronor eller 27 procent, från 25 700 kronor till 32 600 kronor. (Figur 2)

   Figur 2. Medellöner primärkommunal sektor år 2010-2020.


   Nominell och reell löneökning

   Nominell löneökning kommuner, landsting/regioner och staten

   Medellönen ökade nominellt, dvs. utan hänsyn taget till inflation, med cirka 7 700 kronor eller 31 procent i kommunerna mellan åren 2010 och 2020. I övrig offentlig sektor, staten och regionerna, var motsvarande löneökning 28  procent. (Figur 3)

   Figur 3. Utveckling medellöner  år 2010-2020, offentlig sektor, nominellt.


   Reell löneökning kommuner, landsting/regioner och staten

   Reellt, dvs. med hänsyn taget till inflation och med medellönerna omräknade till 2020 års penningvärde, var ökningen cirka 5 100 kronor eller 19 procent mellan åren 2010 och 2020. I staten och landsting/regioner var motsvarande ökning cirka 5 100 kronor eller 16 procent. (Figur 4)

   Figur 4. Utveckling medellöner år 2010-2020, offentlig sektor, reellt. Basår 2020.


   Lönenivåer* och lönespridning för ett antal yrkesgrupper

   Lönespridningen, mätt som kvoten mellan 90:e percentilen och 10:e percentilen, var i november år 2019 i den primärkommunala sektorn som helhet cirka 1,9. Diagrammet nedan (Figur 5) visar lönespridning för ett antal olika yrkesgrupper.

   Figur 5. Lönespridning inom primärkommunal sektor, totalt och för ett antal yrkesgrupper.