fbpx

Avtal 2014

2013 har varit ett stort avtalsår på svensk arbetsmarknad och många nya avtal har träffats. Den 2 april blev Industriavtalet klart som har satt ”märket” om 6,8 procent fördelade på tre år.

OFR/S,P,O

Den 4 oktober tecknade OFR/S,P,O* ett nytt avtal med Arbetsgivarverket för cirka 100 000 anställda inom staten.  Avtalet är treårigt och gäller till och med 30 september 2016.

Efter långa och tuffa förhandlingar blev avtalet klart. Utgångsläget var, bland annat, att Arbetsgivarverket ville ha ett avtal utan fastställda löneökningar som skulle löpa på tillsvidare.
– Vi vill ha värdefulla avtal och är väldigt nöjda med att avtalet nu innehåller löneökningar i nivå med det så kallade märket, säger Britta Lejon, ordförande för Fackförbundet ST.
Avtalet ger:
 • Första året 2,0 procent
 • Andra året 2,3 procent
 • Tredje året 2,5 procent
Totalt ger detta 6,8 procent på tre år för löneökningar. Ett större löneutrymme kan förhandlas fram lokalt på arbetsplatserna.
Arbetsgivarverket sa också upp Trygghetsavtalet inför löneförhandlingarna. OFR/S,P,O är nu överens med Arbetsgivarverket om att förhandla fram ett nytt avtal.
Ett nytt pensionsavtal ska också förhandlas fram.
* OFR/Statstjänstemän, Poliser, Officerare är ett förhandlande samverkansorgan för åtta självständiga fackförbund inom statlig sektor som tillsammans organiserar cirka 100 000 anställda. Medlemmarna finns inom Fackförbundet ST, Polisförbundet, Officersförbundet, Sveriges Lärare, Vårdförbundet, Försvarsförbundet, Tull-Kust, Förbundet Reservofficerarna och Ledarna.

Förbundsområde Läkare

Den 8 maj träffade Läkarförbundet ett fyrårigt avtal med SKR. Avtalet innehåller två siffersatta år och två år utan centralt angivna nivåer för den lokala lönebildningen. Parterna kom överens om att avrundningen av arbetad tid vid jour och beredskap blir oförändrad under avtalsperioden. Läkarförbundets pressmeddelande.

Förbundsområde Allmän kommunal verksamhet

Den 10 april kom Förbundsområde Allmän kommunal verksamhet överens med SKR om ett nytt fyrårigt avtal.

(I förbundsområde Allmän kommunal verksamhet ingår Vision, Akademikerförbundet SSR, Ledarna och Teaterförbundet)

Avtalet i korthet

 • Avtalet är på fyra år. Första året ger det medlemmarna som grupp lägst 2,6 procent i lönepåslag och andra året lägst 2,2 procent i lönepåslag. Tredje och fjärde året är utan angivna nivåer. Hos respektive arbetsgivare ska man utgå från de verkliga löneutvecklingsbehoven.
 • Arbetsgivaren och Vision ska gemensamt förbättra den individuella lönesättningen och ge den enskilda medlemmen större inflytande.
 • Arbetsgivaren och Vision ska tillsammans arbeta för bättre lönespridning, det vill säga att du som är medlem kan få en rejäl löneutveckling under en yrkeskarriär.
 • Lönesättande chefer får bättre förutsättningar för att löneprocessen ska fungera.
 • Partsgemensam utbildning om hur avtalet ska tillämpas
 • Särskilda ersättningar höjs. OB-ersättningar, ersättning vid jour och beredskap, förskjuten arbetstid och färdtid höjs och knyts till varje medlems egen lön. Vissa av ersättningarna kommer också att kunna tas ut i form av ledighet.
 • Föräldralönetillägg utgår i ytterligare en månad, totalt sex månader.
 • Ditt inflytande över arbetstiden ska öka, och det ska bli lättare att göra enskilda överenskommelser med chefen.

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 573 000 medlemmar inom offentlig sektor.