Visar material relaterat till:
, , ,

OFRs faktablad. Löneväxling statlig sektor

Genom det statliga pensionsavtalet PA 16, Avdelning I och II ges möjligheten att växla lön till pension genom en enskild överenskommelse mellan arbetstagaren och arbetsgivaren. Löneväxling bör dock enbart ske för inkomster över en viss nivå.

, , ,

OFRs Faktablad. Löneväxling – kommun och region

Här finns information om löneväxling för dig som arbetar i kommun och region eller hos andra arbetsgivare som tillämpar kommunala avtal. Löneväxling bör dock enbart ske för inkomster över en viss nivå.

,

PowerPoint-presentation av omställningsavtalet KOM-KR

Det nya omställningsavtalet KOM-KR för kommun- och regionanställda har ett bredare syfte vilket innebär att medarbetare kan få kompetensutveckling för att ställa om för nya arbetsuppgifter innan en framtida arbetsbrist uppstår.  För mer information om KOM-KR, ta del av vår PowerPoint-presentation

,

Lathund Kränkande särbehandling – om stöd, utredning och åtgärder

OFR har i samarbete med medlemsförbunden tagit fram en lathund riktad till den som utsätts för kränkande särbehandling i arbetslivet. Den kan också användas som stöd för förtroendevalda, skyddsombud och fackförbund, som har en viktig uppgift i att se till att den drabbade får stöd samt att arbetsgivaren följer de lagar och regler som finns på området.

Vill du beställa lathunden ska du i första hand kontakta ditt fackförbund. Finns den inte på ditt förbund är du välkommen att vända dig till oss.

, , ,

OFRs faktablad. Växla semester till pension statlig sektor

Genom nya bestämmelser i det statliga pensionsavtalet PA 16, Avdelning I och II samt Villkorsavtalet (VA) och Affärsverksavtalet (AVA) ges möjlighet att växla annat än lön till pension genom en enskild överenskommelse mellan arbetstagaren och arbetsgivaren.  Exempelvis kan semesterdagar bytas till pensionsavsättning.

, , ,

OFRs faktablad om PA 16

En beskrivning av det statliga pensionssystemet PA 16. Det finns två avdelningar i PA 16. Avd I för dig som är född 1988 eller senare och avd II för dig som är född 1987 eller tidigare.

Studiehandledning – till OFRs fackliga handböcker om diskrimineringslagstiftningen

OFR har tagit fram två handböcker om diskriminering, Vad är diskriminering? En facklig handbok och Vad är aktiva åtgärder? En facklig handbok.

Studiehandledningen är uppbyggd kring ett antal teman, som ska spegla återkommande utmaningar och problem på en arbetsplats. Från handböckerna har vi hämtat och sammanfört innehåll till fyra temaområden; Rekrytering och utbildning, Lönediskriminering och  lönekartläggning, Trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier samt Tillsyn, tvister och sanktioner.

Dessa block kan användas i valfri ordning för att arrangera ett undervisningspass eller till att skapa en diskussion kring ett specifikt problemområde. Nedan finns även PP-bilder till studiehandledningen.

Studiehandledning

PowerPoint till Studiehandledning för fackliga handböckerna om diskriminering

 

Hälso- och sjukvård

Vårdförbundet ingår som enda förbund i förbundsområde Hälso- och sjukvård som organiserar drygt 82 000 medlemmar.

 Kommunalt huvudavtal

KHA, 1999

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor

Samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m.

HÖK 19. I lydelse fr.o.m. 2019-04-01

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser i lydelse 2014-10-01

Protokollsanteckningar till ändringar i AB 2013-04-01

Bilaga D – Anställning i personalpool

Bilaga L – Särskilda bestämmelser för lägerverksamhet och tillfälligt utflyttad verksamhet

Bilaga U – Särskilda bestämmelser för uppehållsanställning

Tidigare avtal Allmänna bestämmelser

I nuvarande avtal hänvisas till §29 Mom. 1 anmäkningen. Finns i nedanstående avtal

AB i lydelse (2010-04-01 t.o.m. 2012-04-30)

AB i lydelse (2012-05-01 -2013-03-31)

Arbetsmiljöavtal

Avtal om samverkan och arbetsmiljö. 2017-09-17

Pension och Försäkring

KAP-KL 2005-12-08 & 2006-12-19

KAP-KL 2013-10-04

Överenskommelse om avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KL

AKAP-KL 2013-12-17

AKAP-KL 2013-10-04

Tjänstegrupplivförsäkring för arbetstagare hos kommuner och regioner TGL-KL

Information om byte från KAP-KL till AKAP-KL

Övrigt

Överenskommelse Omställningsavtal – KOM-KR gällande från 200501

Omställningsavtal – KOM-KR gällande från 200501

Omställningsavtal – KOM-KL gällande från 161207 till 200431

Avgångsförmåner för anställda hos kommuner och regioner, AGF-KL

BEA

Överenskommelse om vissa ändringar i TRAKT

Traktamentsavtal, TRAKT 04

Överenskommelse om Bilersättningsavtal

Bilavtal, Formulär

Överenskommelse om lönestatistik

,

Omräkning av pension enligt PA-KL

Den 31 oktober 2018 tecknades överenskommelse med arbetsgivarsidan om Pensionsöverenskommelse för födda 1954 och senare som omfattas av PA-KL, PAK och LPAK för att komma tillrätta med problem i tillämpningen av de gamla avtalen. Det kunde samtidigt konstateras att det fanns behov av rådgivning och information om omräkning av pension enligt PA-KL, PAK och LPAK. Nedan ges därför en beskrivning av hur omräkning kan ske. Information finns även i Cirkulär 18:43 utgivet av arbetsgivarorganisationerna SKR och Sobona.

Motsvarande tillämpning sker för PAK/LPAK.

 

Bakgrund

PA-KL infördes 1985 och upphörde att gälla per 1997-12-31 och ersattes 1998 av PFA och därefter av KAP-KL 2006. Före 1985 fanns PAK/LPAK.

För att skydda pensionen för arbetstagare med partiell förtidspension/sjukbidrag/ arbetsskadelivränta (nedan används dagens begrepp sjukersättning), beräknades pensionen på inkomstunderlaget vid insjuknandet. Det innebar att den framtida pensionen skulle beräknas på de genomsnittliga årsinkomsterna före sjukersättningen istället för utifrån en inkomst på den lägre sysselsättningsgraden efter insjuknandet. Om arbetstagaren exempelvis var anställd på 100 % vid insjuknandet så innebar det en pensionsberäkning utifrån heltidsinkomst.

När nya avtal avlöst PA-KL har övergångsbestämmelser syftat till att fortsatt försäkra genomsnittliga årsinkomster före sjukfallet. Anställda som fått partiell sjukersättning under 1985-1997 kan därför fortfarande omfattas av PA-KL.

Syftet har alltså varit gott, d.v.s. att arbetstagaren ska få en pension utifrån inkomsten med den högre sysselsättningsgraden före insjuknandet med sjukersättning. För de som hade många år kvar till pensionsåldern, innebar det dock att det gamla inkomstunderlaget inte följt med den inkomstutveckling arbetstagaren haft på sin ”friska del”. Det finns därför möjlighet till omräkning av pension, se förhandlingsprotokoll 1984-11-15, § 4, punkt 6 samt förhandlingsprotokoll 2017-04-27 Överenskommelse om ändrad förhandlingsordning vid förhandling om omräkning av pension enligt PA-KL. I sistnämnda protokoll ändrades förhandlingsordningen från central till lokal nivå för att i större utsträckning öppna upp för sådana överenskommelser mellan arbetsgivare och arbetstagare. Sådan omräkning bör begäras i anslutning till pensionsavgång. Nedan beskrivs hur omräkning kan ske.

 

 Beräkning av årsmedelpoäng i PA-KL

En jämförande beräkning kan göras på fler än ett sätt och valet av metod är en del av en överenskommelse mellan arbetsgivaren och arbetstagaren om en ny beräkning av pensionen. Nedan ges tre exempel på metod och hur beräkning kan ske. Begreppet sjukersättning används nedan istället för tidigare begrepp förtidspension/sjukbidrag/arbetsskadelivränta.

Alternativ 1

En ny beräkningsperiod fastställs i anslutning till avgången. Deltidsinkomsten uppräknas till inkomst som motsvarar den sysselsättningsgrad som arbetstagaren hade vid insjuknandet med sjukersättning.

Exempel: 100 procent sysselsättningsgrad vid insjuknandet. Vid avgång 75 % arbete och 25 % sjukersättning. Ny beräkningsperiod fastställs där den 75-procentiga inkomsten räknas om till heltidsinkomst. Med det nya inkomstunderlaget beräknas ny årspoäng, årsmedelpoäng och bruttopensionspoäng.

Alternativ 2

En ny beräkningsperiod fastställs i anslutning till avgången. Årsmedelpoäng beräknas på deltidsinkomsten vid ny beräkningsperiod. Denna årsmedelpoäng läggs ihop med den årsmedelpoäng som tidigare räknades fram vid insjuknandet, men bara med den del som motsvarar sjukersättningens grad vid avgången.

Exempel a): 100 procent sysselsättningsgrad innan insjuknandet med sjukersättning. Vid avgång 75 procent arbete och 25 procent sjukersättning. Årsmedelpoäng beräknas utifrån den 75-procentiga inkomsten vid den nya beräkningsperioden och läggs ihop med 25 procent av den tidigare beräknade ”gamla” årsmedelpoängen.

Exempel b): 75 procent sysselsättningsgrad innan insjuknandet med sjukersättning. Vid avgång 50 procent arbete och 25 procent sjukersättning. Årsmedelpoäng beräknas utifrån den 50-procentiga inkomsten vid den nya beräkningsperioden och läggs ihop med 25 procent av den tidigare beräknade ”gamla” årsmedelspoängen.

Alternativ 3

En ny beräkningsperiod fastställs i anslutning till avgången. Årsmedelpoäng beräknas på deltidsinkomsten vid den nya beräkningsperioden.

Exempel: 100 procent sysselsättningsgrad vid insjuknandet och 75 procent vid avgången. Den 75-procentiga deltidsinkomsten är underlag för beräkning av ny årspoäng, årsmedelpoäng och bruttopensionspoäng.

 

Uttag av pension före respektive efter 65 års ålder

Att ta ut tjänstepensionen före 65 års ålder kan få negativa effekter och stor försiktighet bör iakttas, bland annat upphör ersättningen från den kollektivavtalade avtalsgruppsjuk-försäkringen AGS-KL.

Att ta ut tjänstepensionen efter 65 års ålder kan ge något högre pension per månad eftersom den livsvariga utbetalningen då rent krasst sker under färre antal månader.