Studiehandledning – till OFRs fackliga handböcker om diskrimineringslagstiftningen

OFR har tagit fram två handböcker om diskriminering, Vad är diskriminering? En facklig handbok och Vad är aktiva åtgärder? En facklig handbok.

Studiehandledningen är uppbyggd kring ett antal teman, som ska spegla återkommande utmaningar och problem på en arbetsplats. Från handböckerna har vi hämtat och sammanfört innehåll till fyra temaområden; Rekrytering och utbildning, Lönediskriminering och  lönekartläggning, Trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier samt Tillsyn, tvister och sanktioner.

Dessa block kan användas i valfri ordning för att arrangera ett undervisningspass eller till att skapa en diskussion kring ett specifikt problemområde. Nedan finns även PP-bilder till studiehandledningen.

Studiehandledning

PowerPoint till Studiehandledning för fackliga handböckerna om diskriminering

 

Hälso- och sjukvård

Det är Vårdförbundet som ingår i förbundsområde Hälso- och sjukvård som organiserar drygt 85 000 medlemmar.

 Kommunalt huvudavtal

KHA, 1999

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor

Samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m.

HÖK 19. I lydelse fr.o.m. 2019-04-01

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser i lydelse 2014-10-01
Protokollsanteckningar till ändringar i AB 2013-04-01
Bilaga D – Anställning i personalpool
Bilaga L – Särskilda bestämmelser för lägerverksamhet och tillfälligt utflyttad verksamhet
Bilaga U – Särskilda bestämmelser för uppehållsanställning

Tidigare avtal Allmänna bestämmelser

I nuvarande avtal hänvisas till §29 Mom. 1 anmäkningen. Finns i nedanstående avtal

AB i lydelse (2010-04-01 t.o.m. 2012-04-30)

AB i lydelse (2012-05-01 -2013-03-31)

Arbetsmiljöavtal

Avtal om samverkan och arbetsmiljö. 2017-09-17

Pension och Försäkring

KAP-KL 2005-12-08 & 2006-12-19
KAP-KL 2013-10-04
Överenskommelse om avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KL
AKAP-KL 2013-12-17
AKAP-KL 2013-10-04
Tjänstegrupplivförsäkring för arbetstagare hos kommuner och landsting TGL-KL
Information om byte från KAP-KL till AKAP-KL

Övrigt

Omställningsavtal – KOM-KL,2010
Avgångsförmåner för anställda hos kommuner och landsting, AGF-KL
BEA
Överenskommelse om vissa ändringar i TRAKT
Traktamentsavtal, TRAKT 04
Överenskommelse om Bilersättningsavtal
Bilavtal, Formulär
Överenskommelse om lönestatistik

Allmän kommunal verksamhet

Vision, Akademikerförbundet SSR, Ledarna och Teaterförbundet samlas i förbundsområde Allmän komunal verksamhet. Tillsammans representerar förbundsområdet cirka 135 000 anställda inom kommun- och landstingssektorn.

Samlat avtalstryck för förbundsområde Allmän kommunal verksamhet

Lag och avtal – avtalstryck

Kommunalt huvudavtal

KHA 94, 1999

HÖK 17

HÖK 17

Allmänna Bestämmelser AB.  Bilaga 2 till HÖK 17

AB i lydelse fr.o.m. 2019-01-01.

Bilersättningsavtalet

Bilersättningsavtalet – BIA

Arbetsmiljöavtal

Avtal om samverkan och arbetsmiljö. 2017-09-17.

Pension och Försäkring

KAP-KL 2005-12-08 & 2006-12-19
KAP-KL 2013-10-04
Överenskommelse om avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KL
AKAP-KL 2013-12-17
AKAP-KL 2013-10-04
Tjänstegrupplivförsäkring för arbetstagare hos kommuner och landsting TGL-KL
Information om byte från KAP-KL till AKAP-KL

Övrigt

Omställningsavtal – KOM-KL 2010
Avgångsförmåner för anställda hos kommuner och landsting AGF-KL
AFF/LAFF; Kollektivavtal om fackliga förtroendemän
Korrigering av preliminär lön
Överenskommelse om lönestatistik

, , ,

OFRs faktablad. Löneväxling statlig sektor

Genom det statliga pensionsavtalet PA 16, Avdelning I och II ges möjlighet att växla lön till pension genom en särskild överenskommelse mellan dig och arbetsgivaren.

OFRs Faktablad – Löneväxling Enskild överenskommelse inom statlig sektor

,

Omräkning av pension enligt PA-KL

Den 31 oktober 2018 tecknades överenskommelse med arbetsgivarsidan om Pensionsöverenskommelse för födda 1954 och senare som omfattas av PA-KL, PAK och LPAK för att komma tillrätta med problem i tillämpningen av de gamla avtalen. Det kunde samtidigt konstateras att det fanns behov av rådgivning och information om omräkning av pension enligt PA-KL, PAK och LPAK. Nedan ges därför en beskrivning av hur omräkning kan ske. Information finns även i Cirkulär 18:43 utgivet av arbetsgivarorganisationerna SKL och Sobona.

Motsvarande tillämpning sker för PAK/LPAK.

 

Bakgrund

PA-KL infördes 1985 och upphörde att gälla per 1997-12-31 och ersattes 1998 av PFA och därefter av KAP-KL 2006. Före 1985 fanns PAK/LPAK.

För att skydda pensionen för arbetstagare med partiell förtidspension/sjukbidrag/ arbetsskadelivränta (nedan används dagens begrepp sjukersättning), beräknades pensionen på inkomstunderlaget vid insjuknandet. Det innebar att den framtida pensionen skulle beräknas på de genomsnittliga årsinkomsterna före sjukersättningen istället för utifrån en inkomst på den lägre sysselsättningsgraden efter insjuknandet. Om arbetstagaren exempelvis var anställd på 100 % vid insjuknandet så innebar det en pensionsberäkning utifrån heltidsinkomst.

När nya avtal avlöst PA-KL har övergångsbestämmelser syftat till att fortsatt försäkra genomsnittliga årsinkomster före sjukfallet. Anställda som fått partiell sjukersättning under 1985-1997 kan därför fortfarande omfattas av PA-KL.

Syftet har alltså varit gott, dvs att arbetstagaren ska få en pension utifrån inkomsten med den högre sysselsättningsgraden före insjuknandet med sjukersättning. För de som hade många år kvar till pensionsåldern, innebar det dock att det gamla inkomstunderlaget inte följt med den inkomstutveckling arbetstagaren haft på sin ”friska del”. Det finns därför möjlighet till omräkning av pension, se förhandlingsprotokoll 1984-11-15, § 4, punkt 6 samt förhandlingsprotokoll 2017-04-27 Överenskommelse om ändrad förhandlingsordning vid förhandling om omräkning av pension enligt PA-KL. I sistnämnda protokoll ändrades förhandlingsordningen från central till lokal nivå för att i större utsträckning öppna upp för sådana överenskommelser mellan arbetsgivare och arbetstagare. Sådan omräkning bör begäras i anslutning till pensionsavgång. Nedan beskrivs hur omräkning kan ske.

 

 Beräkning av årsmedelpoäng i PA-KL

En jämförande beräkning kan göras på fler än ett sätt och valet av metod är en del av en överenskommelse mellan arbetsgivaren och arbetstagaren om en ny beräkning av pensionen. Nedan ges tre exempel på metod och hur beräkning kan ske. Begreppet sjukersättning används nedan istället för tidigare begrepp förtidspension/sjukbidrag/arbetsskadelivränta.

Alternativ 1

En ny beräkningsperiod fastställs i anslutning till avgången. Deltidsinkomsten uppräknas till inkomst som motsvarar den sysselsättningsgrad som arbetstagaren hade vid insjuknandet med sjukersättning.

Exempel: 100 procent sysselsättningsgrad vid insjuknandet. Vid avgång 75 % arbete och 25 % sjukersättning. Ny beräkningsperiod fastställs där den 75-procentiga inkomsten räknas om till heltidsinkomst. Med det nya inkomstunderlaget beräknas ny årspoäng, årsmedelpoäng och bruttopensionspoäng.

Alternativ 2

En ny beräkningsperiod fastställs i anslutning till avgången. Årsmedelpoäng beräknas på deltidsinkomsten vid ny beräkningsperiod. Denna årsmedelpoäng läggs ihop med den årsmedelpoäng som tidigare räknades fram vid insjuknandet, men bara med den del som motsvarar sjukersättningens grad vid avgången.

Exempel a): 100 procent sysselsättningsgrad innan insjuknandet med sjukersättning. Vid avgång 75 procent arbete och 25 procent sjukersättning. Årsmedelpoäng beräknas utifrån den 75-procentiga inkomsten vid den nya beräkningsperioden och läggs ihop med 25 procent av den tidigare beräknade ”gamla” årsmedelpoängen.

Exempel b): 75 procent sysselsättningsgrad innan insjuknandet med sjukersättning. Vid avgång 50 procent arbete och 25 procent sjukersättning. Årsmedelpoäng beräknas utifrån den 50-procentiga inkomsten vid den nya beräkningsperioden och läggs ihop med 25 procent av den tidigare beräknade ”gamla” årsmedelspoängen.

Alternativ 3

En ny beräkningsperiod fastställs i anslutning till avgången. Årsmedelpoäng beräknas på deltidsinkomsten vid den nya beräkningsperioden.

Exempel: 100 procent sysselsättningsgrad vid insjuknandet och 75 procent vid avgången. Den 75-procentiga deltidsinkomsten är underlag för beräkning av ny årspoäng, årsmedelpoäng och bruttopensionspoäng.

 

Uttag av pension före respektive efter 65 års ålder

Att ta ut tjänstepensionen före 65 års ålder kan få negativa effekter och stor försiktighet bör iakttas, bland annat upphör ersättningen från den kollektivavtalade avtalsgruppsjuk-försäkringen AGS-KL.

Att ta ut tjänstepensionen efter 65 års ålder kan ge något högre pension per månad eftersom den livsvariga utbetalningen då rent krasst sker under färre antal månader.

Vad är aktiva åtgärder? En facklig handbok

Vad är aktiva åtgärder? En facklig handbok är ett led i Offentliganställdas Förhandlingsråds arbete med att öka kunskaperna om diskrimineringslagen och visa hur lagen kan användas i det fackliga arbetet. Handboken vänder sig till förtroendevalda och ombudsmän som kommer i kontakt med diskrimineringsärenden, men också till de som samverkar med arbetsgivaren i det förebyggande arbetet på arbetsplatsen.

Sedan den 1 januari 2017 gäller att arbetsgivaren i samverkan med de fackliga organisationerna ska arbeta aktivt för att uppnå lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Bestämmelserna om det förebyggande arbetet  – det som kallas aktiva åtgärder – har tillkommit för att stödja och komplettera förbuden mot diskriminering i diskrimineringslagen.

I handboken beskrivs det rättsliga regelverket översiktligt och  tips och råd ges om hur arbetet med aktiva åtgärder kan organiseras och vilka rutiner som måste finnas på plats för att samverkan ska fungera på arbetsplatsen.

Vad är diskriminering? En facklig handbok

Vad är diskriminering? En facklig handbok är ett led i Offentliganställdas Förhandlingsråds arbete med att öka  kunskaperna om diskrimineringslagen och visa hur lagen kan kan användas i det fackliga arbetet. Handboken vänder sig till förtroendevalda och ombudsmän som kommer i kontakt med diskrimineringsärenden men också till de som samverkar med arbetsgivaren i det förebyggande arbetet på arbetsplatsen.

I boken finns grundläggande information om diskrimineringslagen och fördjupande texter om Bevisning, frister och påföljder, Rekrytering, Lön, Arbetsledning/uppsägning och Trakasserier. Boken innehåller ett antal beskrivningar av relevanta mål från Arbetsdomstolen, EU-domstolen och Europadomstolen och för att illustrera diskrimineringsgrunderna har vi med olika fallbeskrivningar. Varje kapitel avslutas med tips och råd för facket.

Vad är diskriminering? En facklig handbok, andra upplagan, innehåller rättspraxis t.o.m. december 2018.

 

, ,

SAM + OSA = BRA ARBETSMILJÖ

En uppdaterad version av vår folder (februari 2019) som beskriver hur man inkluderar organisatoriska och sociala perspektiv i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Vill du beställa den ska du i första hand kontakta ditt fackförbund. Finns foldern inte på ditt förbund är du välkommen att vända dig till oss.

, , ,

OFRs Faktablad. Löneväxling – kommun och landsting

Här finns information om löneväxling för dig som arbetar i kommun och landsting eller hos andra arbetsgivare som tillämpar kommunala avtal.

OFRs faktablad – löneväxling i kommun och landsting

, , ,

OFRs faktablad. Växla semester till pension

Genom nya bestämmelser i det statliga pensionsavtalet PA 16, Avdelning I och II samt Villkorsavtalet (VA) och Affärsverksavtalet (AVA) ges möjlighet att växla annat än lön till pension genom en enskild överenskommelse mellan arbetstagaren och arbetsgivaren.  Exempelvis kan semesterdagar bytas till pension.

OFRs faktablad växla semester till pension statlig sektor