fbpx

Remissvar

2024

Yttrande Karenstak och högriskskydd – en översyn av karensavdraget och förslag på utökade undantag (Ds 2023:33)

Yttrande på Ett starkare skydd för offentliganställda mot våld, hot och trakasserier (SOU 2024:1)

Remissvar Flexiblare regler för utbetalning från pensionsförsäkring och pensionssparkonto

Remissvar Ökade möjligheter till omställningsstudiestöd för personer inom bristyrken

Remissvar CSNs förslag till regelförenklingar kring omställningsstudiestöd (OSS), förutom avsnitt 4, samt Utbildningsdepartementets kompletterande förslag gällande ikraftträdandet av vissa förslag i CSNs promemoria

Yttrande Övergångsrestriktioner – ökat förtroende för offentlig verksamhet (SOU 2023:45)

Remissvar CSNs förslag till regelförenklingar kring omställningsstudiestöd (OSS) avsnitt 4

Yttrande på betänkandet En ändamålsenlig arbetsskadeförsäkring – för bättre ekonomisk trygghet, kunskap och rättssäkerhet, SOU 2023:53

2023

Remissvar CSNs förslag till föreskrifter och allmänna råd om beviljning av omställningsstudiestöd (OSS)

Remissvar Fler veckor med omställningsstudiestöd – för stärkt konkurrenskraft, säkrad kompetensförsörjning och livslångt lärande (Ds 2022:29)

2022

Yttrande på Arbetsmiljöverkets förslag angående ny regelstruktur för Arbetsmiljöverkets regler (2021/072826)

Betänkandet Rätt och rimligt för statligt anställda (Fi2022/01388)

Remissvar CSNs förslag till föreskrifter och allmänna råd om beviljning av omställningsstöd

Yttrande Garantitillägg i bostadstillägget (S2022/00858)

Remissvar Ett utökat arbetsskydd vid smitta av allmänfarlig sjukdom (S2022/00193)

2021

Remissvar Grundläggande omställnings- och kompetensstöd (Ds 2021:16), En reformerad arbetsrätt (Ds 2021:17) och Omställningsstudiestöd (Ds 2021:18)

Remissvar Förslag på ändring av Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2020:09)

Remissvar Äldre har aldrig varit yngre – allt fler kan och vill arbeta längre (SOU 2020:69)

Remissvar En gemensam utbildning inom statsförvaltningen

Remissvar Vissa ändrade åldersgränser i skatte- och socialavgiftssystemet

2020

Remissvar Förslag på Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd i en ny struktur

Remissvar Ett nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2020:37)

Remissvar En moderniserad arbetsrätt (SOU 2020:30)

Remissvar Garantipensionsutredningens slutbetänkande Grundpension – några anslutande frågor (SOU 2020:32)

Remissvar Tillsammans för en välfungerande sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess (SOU 2020:42)

Remissvar En översyn av regleringen för tjänstepensionsföretag

Remissvar Inkomstpensionstillägg

Yttrande på Arbetsmiljöverkets Förslag på tillfälliga föreskrifter om vissa kontroller och besiktningar med anledning av restriktioner till följd av covid-19

Remissvar Promemorian Förvalsalternativet inom premiepensionen

Remissvar En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering (SOU 2020:6)

Remissvar Med tillit följer bättre resultat – tillitsbaserad styrning och ledning i staten (SOU 2019:43)

Remissvar Arbetsskador till följd av smittsamma sjukdomar

Remissvar Sekretess för uppgifter om statliga tjänstepensionsförmåner

Remissvar Förslag på ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2018:4) om smittrisker med anledning av sjukdomen covid-19

Remissvar Grundpension, SOU 2019:53

Remissvar Vägledning till föreskrifter om arbetsanpassning

Remissvar Ett bättre premiepensionssystem, SOU 2019:44

 2019

Remissvar Höjda åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem, Ds 2019:2

Remissvar Förbättrat grundskydd för pensionärer 

Remissvar Fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid rättstvister

 2018

Remissvar En ny reglering för tjänstepensionsföretag

 2017

Remissvar En effektivare flytträtt av försäkringssparande

Synpunkter på betänkandet Skatt på finansiell verksamhet

 2016

Synpunkter på betänkandet Genomförande av tjänstepensionsdirektivet, SOU 2016: 15

Remissvar Jämställda pensioner?

Remissvar Tjänstepension – tryggandelagen och skattereglerna,SOU 2015:68.

 2013

Remissvar Åtgärder för ett längre arbetsliv, SOU 2013: 25.

Remissvar Standard för pensionsprognoser

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 566 000 medlemmar inom offentlig sektor.