AFA försäkring erbjuder stöd till rehabilitering inom kommun- och regionsektorn

Mycket pekar på att tjänsten hos AFA försäkring skulle kunna utnyttjas mer, och våra medlemmar på så sätt skulle kunna få bättre stöd än de många gånger får idag. Ett aktuellt område är rehab efter Covid-19, något som kan förbättras med olika typer av samtalsstöd. Nu, under pågående pandemi, utökar AFA stödet och inkluderar digitalt samtalsstöd i satsningen. Läs mer på AFAs webbplats.

Bättre omställning och kompetensutveckling med det nya omställningsavtalet

Ett modernt kompetens- och omställningsavtal för anställda inom kommun och region ger utökade möjligheter till kompetensutveckling och kompetensförsörjning.

Arbetsmarknaden förändras snabbt, kompetensutveckling och tidigt stöd att gå vidare till nytt arbete är centrala delar i det nya kompetens- och omställningsavtalet, KOM-KR. Fortsätt läsa Bättre omställning och kompetensutveckling med det nya omställningsavtalet

Debattartikel: Offentliganställda kräver arbetsskadeförsäkring som kompenserar under Coronapandemin

Vi fjorton fackförbund som utgör OFR, och som företräder mer än en halv miljon tjänstemän i kommun- och regionsektorn samt i staten,kräver att offentliganställda får en fungerande arbetsskadeförsäkring som fullt ut kompenserar för förlust av inkomst eller andra skador på grund av coronaviruset, covid-19. Vi kan inte acceptera att de befintliga kollektivavtalen inte ger något som helst skydd för exempelvis inkomstförlust förorsakad av smitta från coronaviruset.  Läs debattartikeln i PDF-format eller i  Svenska Dagbladet .

Ny lathund: Hur du hanterar kränkande särbehandling – om stöd, utredning och åtgärder

Mobbning, trakasserier, utfrysning…
– Om du utsätts för negativa handlingar som gör att du riskerar ohälsa eller ställs utanför arbetsgemenskapen så är du utsatt för kränkande särbehandling.

OFR har i samarbete med förbunden tagit fram en lathund riktad till den som utsätts för kränkande särbehandling i arbetslivet. Den kan också användas som stöd för förtroendevalda, skyddsombud och fackförbund, som har en viktig uppgift i att se till att den drabbade Fortsätt läsa Ny lathund: Hur du hanterar kränkande särbehandling – om stöd, utredning och åtgärder

Tillfälliga nyheter på omställningsområdet

Regeringen har meddelat att vissa tillfälliga förändringar kommer att införas i arbetslöshetsförsäkringen. Bland annat höjs ersättningsnivåerna, både för den som har varit medlem tillräckligt länge för att kvalificera sig för den inkomstrelaterade ersättningen och för grundbeloppet. Kvalifikationstiderna för den inkomstrelaterade ersättningen förkortas också tillfälligt. Vidare Fortsätt läsa Tillfälliga nyheter på omställningsområdet

Hur påverkas min pension av den ekonomiska krisen med anledning av coronaviruset?

Många undrar vad som händer med pensionerna när börserna sjunker och det ekonomiska läget ser minst sagt dystert ut. OFR kan lika lite som någon annan ge ett bra svar på det. Utvecklingen framöver beror inte minst på hur långvarig krisen blir och hur snabbt Fortsätt läsa Hur påverkas min pension av den ekonomiska krisen med anledning av coronaviruset?

De nya bestämmelserna om korttidsarbete och tjänstepensionen

För anställda inom offentlig sektor, både i staten och i kommun- och regionsektorn, bedömer OFR att en eventuell tillfällig lönesänkning på grund av en permittering med anledning av coronaviruset, sannolikt kommer att ha mycket liten påverkan på den slutliga tjänstepensionen. För den så kallade avgifts- eller premiebestämda pensionsdelen får den begränsade lönesänkning som kan bli aktuell en mindre påverkan, i och med att pensionspremien under den tid då en högst eventuell permittering pågår beräknas på den utbetalda lönen.

För den som har rätt till så kallad förmånsbestämd pension, blir påverkan sannolikt liten, bland annat på grund av att pensionen Fortsätt läsa De nya bestämmelserna om korttidsarbete och tjänstepensionen

Coronaviruset – det här gäller

Här hittar du information från Försäkringskassan respektive AFA Försäkring om vad som gäller kring försäkringsfrågor med anledning av Coronaviruset och information som gäller både privatpersoner och aktörer som arbetsgivare, hälso- och sjukvård mm.

Coronavirusets spridning – vad innebär detta för OFR?

Stockholmare uppmanas jobba hemifrån

Med anledning av att det råder en samhällsspridning av coronaviruset, framför allt i Stockholm, gick Folkhälsomyndigheten idag ut och uppmanade alla i regionen som kan att jobba hemifrån. Detta för att förhindra att viruset ytterligare sprids, vilket riskerar att ge hård belastning på en redan ansträngd sjukvård.

Vad innebär detta för OFRs förbunds medlemmar?

För ett mycket stort antal av medlemmarna i OFR-förbunden är det inte aktuellt att arbeta hemifrån då deras arbetssituation inte medger det. Detta är en rekommendation från Fortsätt läsa Coronavirusets spridning – vad innebär detta för OFR?