fbpx

Bra att veta om din tjänstepension AKAP-KR och KAP-KL – för dig som är anställd inom kommun, region eller hos arbetsgivare som tillämpar kommunala avtal

 

Förklaring av begrepp

Inkomstbasbelopp (ibb) Inkomstbasbelopp förkortas till ibb. Inkomstbasbeloppet ändras årligen och fastställs varje höst av regeringen inför kommande år.  2023 är ett inkomstbasbelopp 74 300 kr, en ökning med 4,7 % jämfört med 2022 års ibb.
Brytpunkten 7,5 ibb År 2023 motsvarar 7,5 ibb 557 250 kr i årsinkomst (motsvarar en månadslön på 46 438 kr). För lön över denna nivå har du inte någon allmän pension. Eftersom tjänstepensionen är ett komplement till den allmänna pensionen är brytpunkten 7,5 ibb viktig för hur tjänstepensionen utformas. Intjänandet till tjänstepensionen skiljer sig därför åt för lön under respektive över brytpunkten.
Kommun- och regionsektorn Med kommun- och regionsektorn menas kommun, region eller arbetsgivare som tillämpar kommunala avtal.

Anställd inom kommun- och regionsektorn

Från och med den 1 januari 2023 gäller det helt avgiftsbestämda tjänstepensionsavtalet AKAP-KR för de allra flesta anställda inom kommun- och regionsektorn oavsett födelseår. Det gäller den som nyanställs i sektorn från och med 1 januari 2023. Det gäller även huvuddelen av de som var anställda före årsskiftet 2022/2023 oavsett om de tidigare omfattades av AKAP-KL eller KAP-KL. Det finns dock undantag och vissa kvarstår i KAP-KL. Längre ned kan du läsa mer om övergångsbestämmelser som du kan omfattas av.

Vilket avtal du omfattas av kan din arbetsgivare svara på.

AKAP-KR i korthet

Tjänstepensionsavtalet AKAP-KR innebär att din arbetsgivare löpande under din anställning sätter av pengar motsvarande en viss procentsats av din lön till en tjänstepensionsförsäkring. Det är en förmån du har utöver din lön.

Från och med 2023-01-01 har pensionsavsättningarna höjts med 1,5 procentenhet till:

  • 6 % på lön upp till 7,5 ibb
  • 31,5 % på lön överstigande 7,5 ibb upp till 30 ibb. (6 % om anställningen fortsätter efter 69 års ålder, den så kallade LAS-åldern.)

Hur mycket pengar som sparas på din tjänstepensionsförsäkring – och som har betydelse för storleken på pensionen – beror på din lön under hela anställningstiden och hur pengarna förräntas under såväl sparandetid som under utbetalningstid.

Underlag för beräkning av tjänstepension

Både fast lön och rörliga tillägg är underlag för din tjänstepension. Om du blir sjuk med sjukpenning eller är föräldraledig betalar arbetsgivaren tjänstepension som om du arbetat som vanligt. Du förlorar således inte tjänstepension vid sjukdom eller föräldraledighet. Det gäller all föräldraledighet enligt Föräldraledighetslagen, exempelvis även vid VAB. Tjänstepensionen beräknas på inkomster du haft per halvår och betalas av arbetsgivaren till din tjänstepensionsförsäkring varje kvartal.

Om du får en bestående nedsatt arbetsförmåga

Om din sjukdom eller skada leder till bestående nedsatt arbetsförmåga med sjukersättning, aktivitetsersättning eller arbetsskadelivränta betalas pensionsavsättningarna av en försäkring istället för av arbetsgivaren. Avsättningarna betalas av AFA försäkring, dock längst till och med kalendermånaden innan du fyller 66 år.

Tid för intjänande

Det finns inte någon undre åldersgräns för när du tjänar in till din tjänstepension. Det finns en övre åldersgräns som innebär att AKAP-KR gäller för arbetstagare som tillträder en anställning före LAS-åldern. Från år 2023 är LAS-åldern 69 år. För anställningar som påbörjas efter LAS-åldern kan enskild överenskommelse träffas mellan arbetsgivare och arbetstagare om att omfattas av AKAP-KR.

 Placering av tjänstepensionen

Du kan själv välja placering för de pensionsavsättningar som arbetsgivaren gör, antingen i en traditionell pensionsförsäkring eller fondförsäkring hos någon försäkringsgivare som är valbar inom avtalet. Valet görs via den valcentral som din arbetsgivare anlitar, antingen hos pensionsvalet.se eller hos valcentralen.se.  Om du inte gör något val placeras pengarna i en traditionell pensionsförsäkring hos KPA Pension med återbetalningsskydd. Nedan hittar du länkar till mer info om återbetalningsskydd och var du hittar valbara försäkringsgivare.

Läs mer om återbetalningsskydd

Pensionsvalet

Valcentralen

 

För dig som omfattas av övergångsbestämmelser i anslutning till årsskiftet 2022/2023

 

Att tänka på för dig född 1958 – 1985 och som var anställd i sektorn före 2023:

Du som valt att byta från KAP-KL till AKAP-KR under valperioden 1 april – 31 maj 2023

Du som gjorde ett val att byta tjänstepensionsavtal från KAP-KL till AKAP-KR under valperioden har rätt till extra pensionsavsättning (tillägg av pensionsavgift) för de år du uppnår lön som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp. Det sker per automatik, men det kan naturligtvis vara bra att ändå hålla koll på att du får sådan avsättning. Du ska få en separat redovisning av de extra pensionsavsättningarna. De extra pensionsavsättningarna betalas som längst till 65 års ålder.

Din arbetsgivare betalar in den extra pensionsavsättningen för de år du har en lön som överstiger brytpunkten 7,5 inkomstbasbelopp. Om du exempelvis haft lön över brytpunkten 2023, betalar arbetsgivaren den extra pensionsavsättningen i mars 2024. Den extra pensionsavsättningen beräknas på lön som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp och betalas till samma pensionsförsäkring som den ”vanliga” tjänstepensionen.

Storleken på de extra pensionsavsättningarna avgörs av ditt födelseår och varierar mellan 0,5 % – 8,5 %. Se tabell nedan.

Du som överförts till AKAP-KR per den 1 januari 2023

Du som automatiskt fördes över från KAP-KL till AKAP-KR den 1 januari 2023 har rätt till extra pensionsavsättningar (tillägg av pensionsavgift) om du uppnår en årslön över brytpunkten 7,5 ibb under något av åren 2022 fram till och med 2026.

Förutsättningen är att du var anställd vid årsskiftet 2022/2023 och då omfattades av KAP-KL. Det gäller även dig som avslutat en anställning i kommunal sektor sista kvartalet 2022 och påbörjat ny anställning i kommun- och regionsektorn under första kvartalet 2023. Observera att detta inte gäller dig som omfattades av tjänstepensionsavtalet PA-KFS 09 före årsskiftet.

Du får extra pensionsavsättningar för det år som årsinkomsten överstiger 7,5 ibb samt för kommande år med årsinkomst över denna brytpunkt fram till som längst 65 års ålder. Detta sker per automatik, men det kan naturligtvis vara bra att ändå hålla koll på att du får sådan avsättning. Du ska få en separat redovisning av de extra pensionsavsättningarna.

Observera att om du redan 2022 haft en lön över brytpunkten 7,5 ibb inklusive fasta och rörliga tillägg, så har du kvalificerat dig för de extra pensionsavsättningarna om du uppnår en sådan lön senare år.

Storleken på de extra pensionsavsättningarna avgörs av ditt födelseår och varierar mellan 0,5 % – 8,5 %. Se tabell nedan.

 

Tabell för extra pensionsavsättningar (tillägg av pensionsavgift)

Födelseår Extra avsättning i % av årslön mellan 7,5 – 30 ibb Födelseår Extra avsättning i % av årslön mellan 7,5 – 30 ibb
1958-1960 8,5 1969 4,0
1961 8,0 1970 3,5
1962 7,5 1971 3,0
1963 7,0 1972 2,5
1964 6,5 1973 2,0
1965 6,0 1974-1975 1,5
1966 5,5 1976 1,0
1967 5,0 1977-1985 0,5
1968 4,5

Om du byter arbetsgivare – vad gäller då?

Om du omfattas av KAP-KL

Om du omfattas av KAP-KL kan du byta arbetsgivare och ändå fortsätta att omfattas av KAP-KL hos din nya arbetsgivare inom kommun, region eller arbetsgivare som tillämpar kommunala avtal. Förutsättningen är att uppehållet mellan anställningarna inte överstiger 90 kalenderdagar. Om det går mer än 90 kalenderdagar mellan anställningarna omfattas du av AKAP-KR i den nya anställningen.

 

Om du omfattas av AKAP-KR med rätt till tillägg av pensionsavgift

Du kan byta arbetsgivare och fortsatt ha rätt till extra pensionsavsättningar (tillägg av pensionsavgift) hos din nya arbetsgivare inom kommun, region eller arbetsgivare som tillämpar kommunala avtal.  Förutsättningen är att uppehållet mellan anställningarna inte överstiger 90 kalenderdagar. Det gäller även för dig som uppnår en årsinkomst överstigande 7,5 ibb först hos den nya arbetsgivaren senast under 2026.

Om det gått mer än 90 kalenderdagar mellan anställningarna tappar du rätten till extra pensionsavsättning (tillägg av pensionsavgift).

De extra pensionsavsättningarna sker per automatik, men det kan naturligtvis vara bra att ändå hålla koll på att du får sådan avsättning. Du ska få en separat redovisning av de extra pensionsavsättningarna.

Observera att det som beskrivs ovan inte gäller dig som omfattats av tjänstepensionsavtalet PA-KFS 09 fram till årsskiftet 2022/2023.

Byte från KAP-KL till AKAP-KR efter den 31 maj 2023

Under valperioden april – maj 2023 fanns en rätt att byta från KAP-KL till AKAP-KR och då även få extra pensionsavsättning (tillägg av pensionsavgift) för lönedelar som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp. Efter valperioden kan arbetstagare och arbetsgivare överenskomma om att arbetstagaren ska omfattas av AKAP-KR istället för KAP-KL. Då finns ingen rätt till extra pensionsavsättningar, men du kan även komma överens med din arbetsgivare om att få extra pensionsavsättning.

Om du byter arbetsgivare framöver kommer du fortsatt omfattas av AKAP-KR hos din nya arbetsgivare, men för att få extra pensionsavsättningar måste i så fall en ny överenskommelse nås om detta med din nya arbetsgivare.

Vid byte till AKAP-KR avbryts det förmånsbestämda intjänandet i KAP-KL och det du dittills tjänat in läggs i en så kallad livränta. Livräntan värdesäkras därefter med den årliga förändringen av prisbasbeloppet.

Om du väljer att byta från KAP-KL till AKAP-KR kan du inte i nuvarande eller framtida anställning gå tillbaka till KAP-KL.

Här kan du läsa mer om de båda avtalen KAP-KL och AKAP-KR:

Skillnad mellan AKAP-KR och KAP-KL – fördjupad information

Tabell med jämförelse mellan AKAP-KR och KAP-KL

 

Andra grupper som fortsatt omfattas av KAP-KL efter årsskiftet 2022/2023

  • Du som är född 1957 eller tidigare
  • Du som påbörjat uttag av förmånsbestämd pension från KAP-KL
  • Du som beviljats särskild avtalspension (SAP eller SAP-R)

Du fortsätter att omfattas av KAP-KL, men kan överenskomma med din arbetsgivare om att istället omfattas av AKAP-KR.

Om du byter arbetsgivare inom kommun- och regionsektorn och uppehållet mellan anställningarna är mer än 90 kalenderdagar, omfattas du automatiskt av AKAP-KR hos den nya arbetsgivaren, det vill säga det krävs inte någon enskild överenskommelse mellan dig och arbetsgivaren. Från 67 års ålder bortses från 90-dagarsregeln eftersom inträde i KAP-KL inte är möjlig efter den åldern och du kommer därför att omfattas av AKAP-KR. Det gäller för anställning som tillträds före 69 års ålder. Tillträder du en anställning efter 69 års ålder, krävs en överenskommelse mellan dig och arbetsgivaren om att omfattas av AKAP-KR.

Hantering av sjuka med sjukersättning/aktivitetsersättning/arbetsskadelivränta före 2023-01-01 utreds i skrivande stund av centrala parter.

Uttagsregler

Avgiftsbestämd pension

Uttagsreglerna för hur du kan ta ut din avgiftsbestämda pension är desamma för samtliga pensionsavtal i kommun- och regionsektorn.

Tjänstepensionsavtal med avgiftsbestämda delar:

  • AKAP-KR
  • KAP-KL
  • PFA 98
  • PFA 01

Uttagsålder

Den avgiftsbestämda delen kan tas ut tidigast från 60 års ålder. Om du inte ansökt om uttag betalas pensionen ut automatiskt vid 70 års ålder.

Uttagstid

Huvudregeln är livsvarig utbetalning, men du kan komma överens med din försäkringsgivare om en kortare uttagstid, dock som kortast på 10 år.

Kapital på högst ett prisbasbelopp (52 500 kr år 2023) kan under vissa omständigheter betalas ut som engångsbelopp. Kontakta din försäkringsgivare för att höra om förutsättningarna för detta.

Förmånsbestämd pension

Pensionsåldern för förmånsbestämd pension utgår från 65 års ålder. Du kan dock ta ut den förmånsbestämda delen helt eller partiellt från 61 års ålder som ett förtida uttag. Vid förtida uttag räknas anställningstiden fram till 65 års ålder, så kallad slutbetalning. Vid uttag före 65 års ålder kan den månatliga utbetalningen bli lägre eftersom pensionen fördelas under en längre utbetalningstid. Utbetalning kan skjutas upp till 67 års ålder eller senare om avgång från anställning sker efter 67 års ålder. Vid uttag efter 65 års ålder blir den månatliga utbetalningen högre eftersom pensionen fördelas under en kortare utbetalningstid.

Utbetalningen av förmånsbestämd pension är alltid livsvarig. Om du har en intjänad pensionsrätt (IPR) per 1997-12-31 kan en viss del av denna utbetalas på kortare tid om uttag påbörjas någon gång under perioden 61 – 65 års ålder.

OFRs kansli 2023-10-03

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 573 000 medlemmar inom offentlig sektor.