fbpx

Vid trettiotre är man passé? 

Delegationen för senior arbetskraft har nyligen tagit fram en rapport Bortvald på grund av ålder – åldersdiskriminering vid rekryteringar som visar på omfattande åldersdiskriminering i samband med rekrytering. Redan i 40-årsåldern minskar chansen för arbetssökande att bli kontaktade och det blir allt värre med åren. Värst är det för kvinnor. Troliga förklaringar är stereotyper hos arbetsgivare; som att äldre arbetstagare har sämre förmåga att lära sig nya saker, har sämre initiativförmåga, är mindre flexibla och mindre ambitiösa.

Den metod som forskarna har använt fungerar inte för att studera diskriminering vid rekrytering till kvalificerade anställningar i offentlig sektor. Rapportförfattarna menar dock att den starkt negativa ålderseffekt som de funnit i undersökningen stämmer överens med vad som framgår av annan statistik på området. Det vore önskvärt med studier som visar om motsvarande ålderseffekt drabbar tjänstemän och akademiker i offentlig sektor. Mot bakgrund av de utmaningar som våra sektorer står inför när det gäller kompetensförsörjning borde attityden till äldre erfarna arbetstagare vara mer positiv. Frågan är om det är så.

Resultatet av studien visar på den stora utmaningen med politiska reformer som går ut på att höja pensionsåldern i syfte att få oss att arbeta allt längre. Om reformer av det slaget ska få önskad effekt måste det till kraftfulla åtgärder för att komma tillrätta med åldersdiskrimineringen. Det är nödvändigt av samhällsekonomiska skäl men givetvis också för alla de individer som annars riskerar att bli bortsorterade. Frågan är vilka åtgärder som är effektiva. Forskningen verkar ännu inte ha något svar på det. Det är redan idag förbjudet att åldersdiskriminera men diskrimineringslagen verkar inte räcka till. En ytterligare komplikation i sammanhanget är att den pågående LAS-utredningen har till uppgift att ta fram förslag som försämrar anställningsskyddet för äldre arbetstagare, det vill säga de personer som har svårast att få ett nytt jobb efter uppsägning.

16 december 2019

Evalena Ödman, förbundsjurist OFR

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 573 000 medlemmar inom offentlig sektor.