fbpx

Se över efterlevandeskyddet för dina närmaste – men betala inte för mer än du behöver

För dig som arbetar i offentlig sektor kan – om du skulle avlida – det lagstadgade ekonomiska skyddet tillsammans med det skydd du har genom din anställning vara tillräckligt, – tjänstepension i form av efterlevandepension och eventuellt ett återbetalningsskydd i ditt ålderspensionssparande samt tjänstegrupplivförsäkring (TGL), men det gäller långt ifrån för alla.

Hur stort försörjningsansvar har du?

Finns minderåriga barn och ungdomar eller make/registrerad partner/sambo med låg eller ingen inkomst?

Hur ser familjeekonomin ut i stort, finns det stora bolån eller andra skulder?

Det är enbart de allra närmaste som kan få ekonomiskt stöd från den allmänna försäkringen eller från det pensionsavtal och de försäkringar som du omfattas av via din anställning. Reglerna för vilka som kan få ersättning är komplicerade och skiljer sig åt dels mellan de olika förmånerna dels mellan allmän försäkring, statlig och kommunal sektor. Generellt gäller exempelvis för rätt till efterlevandepension enligt de statliga och kommunala pensionsavtalen att det inte finns något skydd för en efterlevande sambo, om det inte finns gemensamma barn eller om de sammanboende inte tidigare har varit gifta med varandra. I en del fall krävs det, också för makar, att sammanlevnaden pågått under minst fem år för att ersättning ska kunna komma ifråga.

Förmånsnivåerna är varierande, och är som regel beträffande efterlevandepension beroende av den avlidnes inkomstunderlag, medan de när det gäller TGL är fasta engångsbelopp som bland annat är beroende av den avlidnes ålder vid dödsfallet. För det så kallade återbetalningsskyddets del som finns – om du inte valt bort det – i den del av tjänstepensionen som tjänas in i form av en premie som arbetsgivaren betalar till ett försäkringsbolag, är det helt enkelt det samlade kapitalet i försäkringen vid dödsfallet som utbetalas till de efterlevande, i form av ett månadsbelopp under vanligen fem år efter dödsfallet.

Återbetalningsskydd ingår i ålderspensionsförsäkringarna enligt både de statliga och kommunala tjänstepensionsavtalen, om du inte väljer bort det. Tänk på att det bara är en begränsad krets närstående som kan få rätt till pengarna om du avlider. Om du inte har någon närstående i den kretsen, kan det vara lämpligt att välja bort återbetalningsskyddet. Tänk också på att detta skydd blir allt dyrare med stigande ålder, eftersom försäkringar som har återbetalningsskydd inte får vara med och dela på de så kallade arvsvinster som uppstår när andra som tecknat samma försäkring utan återbetalningsskydd avlider.

Viktigast av allt är att kontrollera vad som gäller för just dig och dina eventuella efterlevande! Pensionsmyndigheten kan svara på frågor om skyddet från den allmänna försäkringen, till exempel omställningspension eller änkepension som finns kvar för vissa grupper. Din arbetsgivares personalfunktion och/eller arbetsgivarens pensionsadministratör, KPA eller Skandikon för kommunalt anställda respektive SPV för statligt anställda, kan besvara frågor om de förmåner som du har genom din anställning. Det eller de försäkringsbolag som förvaltar din ålderspension kan besvara frågor om återbetalningsskydd. Många frågor kan du få svar på genom att besöka de nyssnämnda administratörernas eller bolagens hemsidor på nätet. Din fackliga organisation kan också ge mer information.

Om du har ekonomiskt utrymme för det, och du har konstaterat att det ekonomiska skyddet för de efterlevande inte är tillräckligt, kan det vara en bra idé att komplettera med privata försäkringar.

29 september 2015

Svante Uhlin, Pensions- och försäkringsexpert OFR

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 566 000 medlemmar inom offentlig sektor.