fbpx

SAM – metoden för en bättre arbetsdag

Så här ”på det nya året” hoppas vi på ett nyårslöfte om nystart i de systematiska arbetsmiljöarbetet. Och som stöd erbjuder vi något bättre än ett gymkort –  broschyren  – Systematiskt arbetsmiljöarbete. Metoden för en bättre arbetsdag.

På uppdrag av medlemsförbunden har vi tillsammans med en referensgrupp tagit fram en folder om SAM – det systematiska arbetsmiljöarbetet. Vi vill att foldern sprids till skyddsombud och andra som jobbar med arbetsmiljöfrågor bland medlemsförbunden och att på så sätt underlätta det fackliga jobbet med att göra SAM bra.

 Som bäst är SAM ett synligt uttryck för en arbetsgivares vilja att de som jobbar ska göra det med god hälsa och en känsla av välbefinnande. Eller som arbetsmiljölagen uttrycker det: strävan att ”förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö”.

När SAM däremot är som sämst, är det som en fossiliserad rit: man gör sina skyddsronder, enkäter, har sina möten och skriver sina årsrapporter utan att något egentligen händer. Arbetsmiljöverket visar i en kunskapsöversikt att detta är särskilt vanligt i kommunerna. Samtidigt är det mer regel än undantag att beslut på högsta ledningsnivå om till exempel budget, övergripande mål eller verksamhetsplaner, fattas utan hänsyn till vilka konsekvenser de får för arbetsmiljön. Men det får konsekvenser för arbetsmiljön. Björn Cardenas, på Lärarnas Riksförbund, tar upp ett exempel: ”Arbetsmiljöverkets inspektionsrapport visar att det är dags för skolorna att undersöka arbetsbelastningen och arbeta med den frågan inom ramen för SAM”.

Arbetsmiljöverket inleder nästa år arbetet med en strategi runt SAM på hög nivå inom kommuner och landsting. Vår broschyr är därför tydlig med arbetsgivarens samlade ansvar, särskilt högst upp i en tänkt hierarki.

Vi tar oss också längst fram i organisationen och försöker illustrera SAM ur den anställdes perspektiv. Man ska uppmuntras att uppmärksamma risker och tillbud, bli tillfrågad om sin arbetssituation och få del av strävan mot en allt bättre arbetsvardag. Som enskild anställd kanske man inte måste känna till varje led i varje process, men var och en ska vara trygga i ”att arbetsgivaren tar hälsa och arbetsmiljörisker på allvar”. Annars är det något fundamentalt fel.

För det är ytterst denna kulturfråga som det handlar om. Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska hjälpa anställda och arbetsgivare att uppmärksamma och omhänderta alla typer av arbetsmiljöproblem. Som Pelle Avelin på Officersförbundet påpekar så har detta blivit väldigt tydligt nu under våren: #metoo visar att det finns oerhört mycket kvar att göra på många arbetsplatser. Arbetsgivare som vetat att det finns missförhållanden, eller som inte är mottagliga för signaler, visar att de inte tar de anställdas arbetsmiljö på alvar.

Pelle fortsätter: Samtidigt behöver skyddsombuden själva reflektera över sitt uppdrag: vad kan jag som skyddsombud göra för att tydligare omfamna diskrimineringsfrågorna inom det systematiska arbetsmiljöarbetet? Hur kan jag ställa tydligare krav på arbetsgivarens arbete med jämställdhet och jämlikhet? Och hur ska jag som skyddsombud bli det självklara stödet för den som är utsatt för sexuella trakasserier eller andra kränkningar?

Och här pekar Pelle ut ett syfte med broschyren: Att öka vår förmåga att ställa anspråk på den arbetsplatskultur som vi alla är med och skapar, men som ledningen ansvarar för, bland annat genom att knyta an till viktiga föreskrifter, som Organisatorisk och social arbetsmiljö och till näraliggande lagstiftning som diskrimineringslagen.

Broschyren är gjord som ett dragspelsutvik, så att man lätt kan lägga det mellan sig när man vill diskutera olika aspekter på SAM.

I arbetet med broschyren har vi haft stor hjälp av en referensgrupp med Björn Cárdenas från Lärarnas Riksförbund, Pelle Avelin från Officersförbundet och Marie Martinsson från Fackförbundet ST. Stort tack till er! Broschyren går att ladda ner från OFRs hemsida. Hoppas den kommer till nytta!

21 december 2017

Erik Hallsenius, arbetsmiljöexpert OFR

 

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 573 000 medlemmar inom offentlig sektor.