fbpx

Arbetslivet må vara ojämställt men tjänstepensionerna är det inte!

De fackliga tjänstepensionsavtalen är jämställda och inte alls ojämställda som Annika Hirvonen Falk (Mp) påstår i sin debattartikel på Dagens Arena. Att OFR skulle teckna tjänstepensionsavtal som missgynnar kvinnor är ett påstående som faller på sin egen orimlighet — det stämmer helt enkelt inte!

Offentliganställdas Förhandlingsråd, OFR, som samlar 15 fackförbund för offentliganställda tjänstemän, med en stor andel kvinnor, har som ett av sina viktigaste mål att motverka alla former av diskriminering och missgynnande av såväl kvinnor som män.


Skillnaderna i pensionsutfall beror helt på de löneskillnader och skillnader i förvärvsmönster som finns mellan könen. Ett ojämlikt arbetsliv, något som OFRs förbund är de första att försöka ändra på, ger därmed också ojämlika pensioner trots att pensionsavtalen i sig är helt könsneutrala.


Ett mycket tydligt bevis för att pensionsavtalen inte missgynnar kvinnor i förhållande till män, är att avtalsparterna har bestämt att de livslängdsantaganden som försäkringsbolagen använder vid beräkning av pensionerna ska vara lika för kvinnor och män, trots att kvinnor har en längre genomsnittlig livslängd än män.


Tjänstepensionerna måste ses ur ett helhetsperspektiv vilket betyder att samspelet mellan allmän försäkring och de kollektivavtalade tjänstepensionsplanerna är helt avgörande. Tjänstepensionsplanernas betydligt högre pensionspremie över det så kallade taket i socialförsäkringen beror helt enkelt på att eventuell lön över den nivån inte ger något pensionsintjänande alls för allmän pension.


Den högre pensionspremien har tillkommit som förhandlingskompromisser mellan de olika arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna under avvecklingen av de gamla pensionsavtalen. Arbetstagarorganisationernas uppfattning har varit att premien måste ligga på denna nivå för att arbetstagare med lön över taket, 7,5 inkomstbasbelopp per år — många av dem är kvinnor — inte ska få en alldeles för låg ålderspension som andel av dels slutlönen i detta inkomstskikt, dels av hela slutlönen.


Faktum är att inkomstbortfallet vid pensionsavgången nästan undantagslöst, både i kronor räknat och som procentuell andel av lönen före pensioneringen, blir större ju högre arbetstagarens inkomst vid denna tidpunkt är. OFR vänder sig mot påståendet att tjänstepensionerna är uppbyggda på ett sätt som missgynnar kvinnor.


Att lägga fokus på tjänstepensionerna när det är nivån i den allmänna pensionen som gröps ur för varje årskull är vilseledande och kommer inte leda till att kvinnor med låga pensioner får mer.

15 mars 2017

Svante Uhlin, Pensions- och försäkringsexpert OFR

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 566 000 medlemmar inom offentlig sektor.