En välförtjänt fin tid som pensionär

Från 2020 höjs den lägsta åldern för att börja plocka ut allmän pension. Samtidigt införs rätt att arbeta kvar längre hos sin arbetsgivare.

Men räcker längre arbetsliv till en välförtjänt fin tid som pensionär? Det är rätt logiskt att det i och för sig ger bättre ekonomi med arbetsinkomst under den tid vi arbetar och att pensionen också blir högre. Men, det finns två sidor av samma mynt.
Arbeta mer och längre är en sida. Den andra sidan är att vi också behöver öka pensionsavsättningarna under yrkeslivet! (mer…)

Offentlig sektors styrning – stora risker med låtsaseffektiviseringar!

Om vi inte ändrar förhållningssätt i styrningen av välfärden, så står vi inför risken att fler och fler av välfärdens medarbetare tappar tilliten till de organisationer som de jobbar i. Som styrningen nu fungerar hyvlar den successivt bort ett par av de kanske viktigaste friskfaktorerna i arbetet: (mer…)

Trygga sommarhälsningar från facket

Flexicurity, detta begrepp med många skiftande betydelser har hamnat något sånär i det arbetsmarknadspolitiska ropet efter januariavtalet och arbetsmarknadens parters LAS-förhandlingar. En vanligt förekommande användning av begreppet brukar betyda ungefär större flexibilitet för arbetsgivarna genom större möjligheter att säga upp sin personal och ökad trygghet för arbetstagarna genom en mer generös arbetslöshetsförsäkring. Den som kastar ett öga på omställningsavtalen som träffats av parterna på arbetsmarknaden inser omedelbart att det är just “flexicurity” som vi – fack och arbetsgivare – redan håller på med. (mer…)

Det allmänna pensionssystemet behöver ingen riktålder!

Den som har följt debatten om pensionsåldrarna den senaste tiden, har säkert fått klart för sig att nästan alla folkvalda i riksdagen, tjänstemännen på social – och finansdepartementen, Pensionsmyndigheten och många journalister ser det som klokt och absolut nödvändigt att införa ett system med en s.k. riktålder i det allmänna pensionssystemet. Förslaget har remissbehandlats och i skrivande stund har den sista dagen för att lämna in synpunkter på förslagen i remissen precis passerats. Läs Svante Uhlins blogg. (mer…)

Hållbara medarbetare?

Läser med intresse Dagens Samhälle 14 mars Så kan kommuner handla hållbart och noterar att Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är på gång med att ge ut nya råd för mer hållbar upphandling.

Kommunerna är kraftfulla aktörer inom upphandling och i sektorn upphandlas för 300 miljarder kronor per år. Det betyder stor påverkan på de varor och tjänster som köps och i förlängningen på de som erbjuds. (mer…)

Fackliga förtroendevalda kan göra skillnad vad gäller upphandling

NU

 

Offentlig upphandling påverkar hur den offentliga verksamhetens utformas. Varje år köper stat, kommuner och landsting varor och tjänster för över 600 miljarder kronor vilket motsvarar ungefär en tredjedel av hela den offentliga sektorns utgifter. Det är i den offentliga verksamheten som vi hittar många av våra arbetsplatser för våra förtroendevalda inom OFR- och TCO-förbunden.

Rätt använd är offentlig upphandling ett viktigt strategiskt verktyg som kan ge hög kvalitet, bättre ekonomi och ökad effektivitet i den offentliga sektorn.

Det första steget för att förbättra det fackliga arbetet med offentliga upphandlingar tar vi på arbetsplatserna hos de lokala fackliga förtroendevalda.  Fackliga företrädare ska alltid involveras i upphandlingar i ett tidigt skede. Vi vet att facken har rätt att involveras i upphandlingsprocesserna, att det finns goda möjligheter att påverka och lyckas med det fackliga påverkansarbetet. För att underlätta det lokala fackliga arbetet har OFR-förbunden i samarbete med TCO tagit fram en handbok om offentlig upphandling där vi reder ut praktiska problem och frågor runt den offentliga upphandlingen.

Handboken ska vara ett stöd i det dagliga arbetet och ger förslag på konkreta åtgärder som den fackligt förtroendevalda kan göra i en upphandling, t.ex:

  • Skapa en lokal upphandlingspolicy där det framgår att facken ska tillfrågas när en upphandling ska genomföras,
  • ställa arbetsmiljökrav och
  • se till att den upphandlande myndigheten följer upp de arbetsrättsliga villkoren.

Vår förhoppning är att denna handbok kan vara ett verktyg för att underlätta samverkan kring offentlig upphandling på arbetsplatserna och i sin tur bidra till en sund konkurrens inom offentlig upphandling. För oss som fackliga företrädare är det inte bara viktigt att lagar och regler följs, utan även att våra medlemmar omfattas av schyssta villkor på arbetsplatsen. Vår handbok hjälper dig som är fackligt förtroendevald att uppnå det. Läs mer om ett seminarium som vi arrangerade i samband med lanseringen av handboken och här finns även info om hur man kan få tillgång till handboken.

 Lars Fresker, OFRs ordförande

Eva Nordmark, TCOs ordförande 

 

 

Kollektivavtalsförsäkringar – pengar att hämta!

ISF, Inspektionen för socialförsäkringen, kom under våren ut med rapporten ” Försäkrad men utan ersättning” (2018:7) vilken visar på ett stort underutnyttjande av våra kollektivavtalade försäkringar inom offentlig sektor. En mycket intressant och samtidigt upprörande läsning. (mer…)

Till hjältarna i offentlig sektor – och till deras hjältar skyddsombuden

Vi hyllar skyddsombuden på deras dag, den 24 oktober, med en blogg.

De som valt att jobba i offentlig sektor har många gånger valt att satsa både utbildning och tid på att göra något gott för människor, på medborgarnas uppdrag. De vårdar, utbildar, förvaltar, skyddar… De är yrkesmänniskor och experter… I min värld är de hjältar.

(mer…)

Hela livet måste räknas!

I vår blogg inför Tjänstepensionens dag lyfter vi denna gång den allmänna pensionen. Vår pensionsexpert Svante Uhlin reflekterar över den så kallade livsinkomstprincipen i det allmänna pensionssystemet.

En av de bärande principerna bakom den nya (ja, inte ny-ny, för att citera en reklamkampanj för ett känt chokladmärke från i somras) allmänna pensionen var att storleken på ålderspensionen i princip helt och hållet skulle följa av storleken på varje årslön i en persons arbetsliv. Den så kallade livsinkomstprincipen kom att ersätta den tidigare rådande så kallade inkomstbortfallsprincipen.

(mer…)

Vidareutbildning och kompetensutveckling – guldkorn för studiefinansiering från samtiden och det förflutna

I en intervju med Svenskt Näringsliv resonerar socialminister Annika Strandhäll om framtidens utmaningar på arbetsmarknaden och slår fast att ett mer flexibelt och hållbart arbetsliv kräver ”nya möjligheter till omställning och vidareutbildning”. Behovet av åtgärder för omställning och vidareutbildning handlar dels om att kunna möta framtidens behov på arbetsmarknaden, dels om att kunna återgå i arbete efter sjukskrivning och arbetsskador, samt arbetslöshet. (mer…)

OM BLOGGEN

Våra bloggare

Cecilia Curtelius Larsson

Pensions- & försäkringsexpert

Eva Fagerberg

Kanslichef / 1a ombudsman

Lars Fresker

Ordförande

Erik Hallsenius

Arbetsmiljöexpert

Karin Lundmark

Kommunikationsansvarig

Svante Uhlin

Pensions- & försäkringsexpert