fbpx

Axplock ur budgetpropositionen på OFRs områden

Vi har kikat på budgetförslag inom våra specifika uppdragsområden inom OFR i budgetpropositionen för 2020 som regeringen presenterade idag.

• Arbetsförmedlingen ska reformeras för att förbättra effektiviteten i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Arbetsförmedlingen får ytterligare förvaltningsresurser för ”att ge myndigheten möjlighet att upprätthålla takten i reformeringen, prioritera långsiktighet och i nuläget undvika ytterligare neddragningar”.

• Etableringsjobb för att underlätta nyanländas och ungas etablering. ”Ett etableringsjobb ska ge individen möjlighet att skaffa sig kunskaper och erfarenheter som efterfrågas på arbetsmarknaden, samtidigt som arbetsgivarnas kompetensförsörjning underlättas.”

• Nedsättning av arbetsgivaravgifterna, ett s.k. ingångsavdrag, för personer som ännu inte etablerat sig på arbetsmarknaden. Tänkt målgrupp är nyanlända och unga.

• Ett integrationsår ska införas i form av ett intensivår inom etableringsprogrammet. ”Syftet är att deltagarna efter intensivåret ska vara matchningsbara mot arbetsmarknaden och komma i arbete inom ett år efter påbörjat intensivår.”

• Studiestartsstödet ”för arbetslösa fortsätter” och möjligheter att studera med aktivitetsstöd förlängs t.o.m. den 31 december 2020.

• Utvecklingstid. ”Utbildning bör vara fokus under utvecklingstid och ska bland annat ge möjlighet och incitament för individer att utbilda sig till yrken inom branscher där det råder brist på arbetskraft.”

• Arbetslöshetsförsäkringens utformning ses för närvarande över. ”Fler bör kunna kvalificera sig för arbetslöshetsersättning.” En pågående utredning ”ska även analysera hur arbetslöshetsersättningen kan trappas ned tydligt i takt med arbetslöshetens längd i linje med en så kallad flexicuritymodell”.

• Regeringen vill ta bort skillnaden i beskattning mellan pension för personer över 65 år och lön för personer under 65 år, och föreslår därför att skatten för äldre sänks. Sänkningen berör pensionärer med en pensionsinkomst som överstiger cirka 17 500 kronor per månad. Skattesänkningen tar bort den skillnad i beskattning mellan löneinkomst och pension som förelåg före 2019. På grund av införandet från 2019 av det så kallade sjätte jobbskatteavdraget kommer det dock fortsatt att finnas en viss skillnad i skattenivå mellan löntagare och pensionärer, även om den minskar betydligt jämfört med idag.

• Den ej avsedda så kallade skattefördel som idag finns för personer med inkomst av annat förvärvsarbete som inte betalar den allmänna pensionsavgiften föreslås tas bort.

• Den tillfälliga regleringen som gör det möjligt att betala ut garantipension till utomlands bosatta förlängs.

• Känt sedan tidigare är att från januari 2020 kommer garantipensionens grundnivå att höjas med 200 kronor och att bostadskostnadstaket i bostadstillägget till pensionärer höjs från 5 600 till 7 000 kronor per månad.

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 566 000 medlemmar inom offentlig sektor.