fbpx

Anslag från Afa till bland annat forskning om arbetsmiljö inom offentlig sektor

Åtta projekt har beviljats sammanlagt 28 miljoner kronor av Afa Försäkring i årets andra anslagsomgång. Några av dem handlar om arbetsmiljö i offentlig sektor.

Ett exempel är projektet Att skapa hållbara arbetsförhållanden i praktiken – arbetsgivares kunskap och arbetssätt gällande förebyggande arbetsmiljöarbete på organisatorisk nivå.

Skola, vård och omsorg har idag stor personalomsättning och hög sjukfrånvaro. Forskning visar att det ofta är den organisatoriska och sociala arbetsmiljön som brister och att det är vanligt att chefer och HR-anställda saknar stöd för att åtgärda bristerna.

Magnus Åkerström, vid Västra Götalandsregionen, tilldelas 4 159 000 kronor för att undersöka hur verksamheter i privat sektor och i kommuner och regioner planerar, utformar och genomför förebyggande arbetsmiljöinsatser på organisatorisk nivå. Projektet pågår till och med juni 2026.

Ett annat projekt heter I kölvattnet av covid-19-pandemin: Hur kan etisk stress bland vårdpersonalen på akuten tacklas?

Etisk eller moralisk stress är benämningar på den stress som kan uppstå om man i en situation är förhindrad att agera på det sätt som känns moraliskt rätt. Under covid-19-pandemin har stress av det här slaget särskilt uppmärksammats inom vården, där den både ökar risken att begå misstag som drabbar patienter och kan bidra till utbrändhet och depression bland personalen. Forskning saknas inom området och en studie på två akutmottagningar kan bidra med ökad kunskap om etisk stress hos vårdpersonal.

Ann Liljas, vid Karolinska institutet, tilldelas 3 766 000 kronor för att undersöka erfarenheter av etisk stress hos vårdpersonalen på två akutmottagningar och hur arbetsgivaren agerar när denna typ av stress uppstår. Projektet pågår till och med augusti 2026.

Värt att nämna är också: Bädda för kvalitet via ledarskap för återhämtning

Chefer har enligt arbetsmiljölagen ansvar för de anställdas arbetsmiljö och ledarskapet har visat sig ha stor betydelse för medarbetarnas hälsa. Inom vården har många chefer själva hög arbetsbelastning, vilket riskerar att göra dem mindre uppmärksamma på medarbetares arbetsbörda och återhämtningsbehov.

Anna Dahlgren, vid Karolinska institutet, tilldelas 4 995 000 kronor för att undersöka om ett återhämtningsprogram för första linjens chefer inom dygnet runt-vården kan stärka återhämtningen för chefer vid Astrid Lindgrens barnsjukhus och Sahlgrenska universitetssjukhuset. Projektet pågår till och med augusti 2026.

– Forskningen vi finansierar ska komma till nytta i arbetslivet. Det är ett av våra huvudkriterier när vi beslutar om vilka projekt som får stöd. Nu har vi beviljat stöd till åtta nya projekt inom arbetsmiljö och hälsa, säger Ulrika Hektor, chef för Afa Försäkrings FoU-avdelning.

Läs mer om de åtta projekten

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 573 000 medlemmar inom offentlig sektor.