OFR är en mötesplats för dialog och samverkan mellan fackliga organisationer med medlemmar inom offentlig sektor.

Den förhandlings- och serviceverksamhet som utförs vid OFRs kansli är beroende av vilka uppdrag som lämnas till OFR. Nedan berättar vi kort om våra huvuduppdrag.

Pension och försäkring

OFR förhandlar med de centrala arbetsgivarparterna om nya avtal och om förändringar i de avtal som redan finns. Vi arbetar med kollektivavtalad pension, arbetsskadeförsäkring, grupplivförsäkring och försäkring vid sjukdom för såväl kommun- och landstingssektorn som den statliga sektorn.

I vårt uppdrag ingår även att bevaka utvecklingen när det gäller socialförsäkringar, lagstadgad pension och de avtalade förmånerna inom andra avtalsområden.

Arbetsmiljö

OFR följer och påverkar utvecklingen inom arbetsmiljöområdet. Vi arbetar bland annat med frågor rörande prevention, rehabilitering och trygghet.

Omställning

OFR har en viktig del i Omställningsfondens verksamhet och utveckling genom deltagande i styrelse, beredningsgrupp och finansutskott. Omställningsfonden hanterar omställning för uppsagda arbetstagare inom den kommunala sektorn.

Vi följer även utvecklingen inom andra omställningsavtal.

Samhällsekonomi och lönestatistik

OFR inhämtar, sammanställer och tolkar statistik som är av betydelse för medlemsförbunden. Dessutom genomför OFR utredningar av aktuella frågor och bevakar hur de samhälls-ekonomiska förutsättningarna för lönebildningen förväntas utvecklas.

EU-bevakning

OFR följer utvecklingen inom EU-området. Vi bevakar vad som händer med bland annat vårt nyhetsbrev EU-nytt. EU-nytt kommer att, efter ett kortare uppehåll,  tas upp igen hösten 2017.

Information och omvärld

På uppdrag av medlemsförbunden samordnar OFR informationsinsatser inom våra olika verksamhetsområden där det finns behov och intresse av ett samarbete. Vi följer utvecklingen inom våra verksamhetsområden såväl på nationell som på europeisk nivå.

Genom nyhetsbrevet Aktuella utredningar av intresse följer vi det svenska utredningsväsendet och via nyhetsbrevet Facklig omvärld bevakar vi vad som händer inom den fackliga sfären.